ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

  
 
van toepassing op opdrachtnemers van RAEDTS BOUWBEDRIJF B.V. en van BOUWMIJ 
JANSSEN B.V. alsmede van alle dochter- c.q. geliëerde vennootschappen, zoals vastgesteld 
op 23 februari 2018 en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Limburg locatie Roermond 
op 27 februari 2018 onder aktenummer 3/2018. 
 
  
Index artikelen 
 1.  algemeen 
 2.  verplichtingen opdrachtnemer 
 3.  ontwerpstukken, tekeningen  
 4.  leveringen, goedkeuring, garantie 
 5.  werkwijze 
 6.  planning/tijdschema 
 7.  betaling 
 8.  belastingen, premies, CAO 
 9.  verbod op verpanding e.d. 
10. ontbinding 
11. verzekering, vrijwaring 
12. overeenkomst/toestemming principaal 
13. geschillen 
 
 
 
Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RAEDTS BOUWBEDRIJF 
B.V. en van BOUWMIJ JANSSEN B.V., hierna te noemen: Hoofdaannemer, te verstrekken 
opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het (doen) verrichten van diensten in 
de breedste zin (waaronder ontwerpdiensten en het ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten onder welke noemer ook), het huren van materieel alsook het in 
onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden. Voorts zijn deze algemene voorwaarden 
van toepassing op alle aanvragen zijdens  Hoofdaannemer tot het uitbrengen van offertes. 
Waar in deze voorwaarden "Opdrachtnemer" staat, dient mede gelezen en verstaan te 
worden “Onderaannemer”, "Leverancier" casu quo "Verhuurder" en ook andersom. 
  
 
1.2 Niet van toepassing zijn alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, 
verhuurders en onderaannemers, daaronder begrepen bepalingen en bedingen vermeld in 
offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk 
schriftelijk door Hoofdaannemer zijn aanvaard en ondertekend. 
In geval van zodanige uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding gelden die door 
Hoofdaannemer aanvaarde voorwaarden alleen voor de specifieke opdracht ten aanzien 
waarvan zij zijn overeengekomen. 
 
 
 
1.3   Het uitbrengen van een offerte aan Hoofdaannemer brengt voor Hoofdaannemer nimmer enige 
financiële verplichting mee jegens de offrerende of jegens een derde partij. Alle bij een 
offerte gevoegde stukken, en in het kader daarvan door de aanbieder verrichte 
werkzaamheden, zijn voor Hoofdaannemer geheel kostenloos behoudens indien daarvoor 
uitdrukkelijk vooraf schriftelijk enige vergoeding is overeengekomen. 
 
   
 
1.4 Op alle opdrachten van Hoofdaannemer zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing: 
- a. Deze algemene voorwaarden. 
- b. De in de hoofdaannemingsovereenkomst en in het daarbij behorende bestek c.q. 
technische omschrijving, naar aanleiding waarvan een opdracht wordt verstrekt, 
vermelde voorwaarden, voorschriften en bepalingen, tekeningen e.d., met dien 
verstande dat daar waar in deze stukken staat "aannemer" gelezen moet worden 
"opdrachtnemer" en in plaats van "directie" of "opdrachtgever" gelezen moet worden 
Hoofdaannemer. 
- c. De inhoud van (de) proces(sen)-verbaal en/of staten van aanwijzing, alsmede van 
alle eventuele veranderingen of aanvullingen van het bestek. 
In geval van strijdigheid tussen enerzijds de overeenkomst tussen Hoofdaannemer en 
opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden, en anderzijds de stukken bedoeld onder b 
en c hiervoor aangegeven, prevaleren achtereenvolgens deze overeenkomst en algemene 
voorwaarden en vervolgens de stukken genoemd eerstens onder c en vervolgens onder b. 
 
 
 
1.5 Een opdracht is pas dan bindend voor Hoofdaannemer zodra de door Hoofdaannemer aan 
de opdrachtnemer verzonden opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer voor akkoord 
getekend aan Hoofdaannemer bevestigd. Indien de door Hoofdaannemer verzonden 
opdrachtbevestiging niet binnen uiterlijk 8 dagen na verzenddatum, door de opdrachtnemer 
getekend aan Hoofdaannemer is geretourneerd, is Hoofdaannemer vrij zich tot een ander te 
wenden en van iedere verplichting ten deze jegens de opdrachtnemer/aanbieder ontslagen.  
Evenwel kan een opdrachtnemer, eenmaal aangevangen zijnde met de uitvoering, zich 
nimmer beroepen op onverbindendheid van de overeenkomst en van deze voorwaarden 
welke hij geacht wordt te hebben aanvaard. Hoofdaannemer heeft echter wel het recht om 
alle betalingen op te schorten van de al verrichte leveringen c.q. werkzaamheden totdat haar 
opdrachtbevestiging (ongewijzigd en) door opdrachtnemer getekend retour is ontvangen.  
 
 
 
1.6 In geval van eventuele ontbinding van de overeenkomst tussen partijen raakt deze 
ontbinding nimmer de toepasselijkheid van onderhavige algemene inkoopvoorwaarden. 
Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding voor zover betreffende de toepasselijkheid van 
de onderhavige inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk uit. De gevolgen van een eventuele 
ontbinding van de overeenkomst zijn en blijven derhalve onderworpen aan de 
toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden. 
 
 
 
Artikel 2. Verplichtingen opdrachtnemer 
De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn de navolgende. 
 
 
 
2.1. De opdrachtnemer heeft kennis genomen van de door Hoofdaannemer aangereikte stukken 
terzake van de opdrachtnemer gevraagde prestatie; de opdrachtnemer staat er voor in dat, 
naast hetgeen de opdrachtnemer in zijn offerte heeft beschreven, zijn aanbieding in ieder 
geval geheel voldoet aan de van hem door Hoofdaannemer volgens bedoelde stukken 
gevraagde prestatie. Indien bij de offerte-aanvraag of opdrachtverstrekking (een der) in art. 1 
lid 4 genoemde stukken niet aan opdrachtnemer zijn toegezonden, rust op opdrachtnemer de 
verplichting deze bij Hoofdaannemer op te vragen en is Hoofdaannemer verplicht deze 
stukken onverwijld aan opdrachtnemer beschikbaar te stellen. In geen geval zal de 
opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige volgens de in art. 1 lid 4 bedoelde stukken 
toepasselijke bepaling of van kracht zijnd stuk kunnen beroepen.  
 De opdrachtnemer dient de aan hem verstrekte opdracht dan wel leverantie goed en 
deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 
 De opdrachtnemer garandeert dat de overeengekomen prijs alle werkzaamheden en/of 
leveringen omvat die – direct of indirect – tot de werkzaamheden/leveringen behoren die 
nodig zijn om de overeenkomst compleet uit te voeren. 
 
 
 
2.2. De opdrachtnemer dient uitsluitend de door Hoofdaannemer – dus niet door derden - 
gegeven orders en aanwijzingen te volgen; dit ontheft echter de opdrachtnemer niet van de 
vakinhoudelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid welke onder alle omstandigheden 
volledig bij de opdrachtnemer blijft berusten. 
  
2.3. De opdrachtnemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgave of aanbieding 
rechtstreeks aan de opdrachtgever van Hoofdaannemer dan wel aan andere bij het project 
betrokkenen voor uitbreiding of wijziging van het werk. 
 
 
 
2.4. Indien de opdrachtnemer handelt in strijd met enige verplichting opgenomen in dan wel 
voortvloeiende uit de overeenkomst met Hoofdaannemer, is opdrachtnemer van rechtswege 
in verzuim en aansprakelijk voor alle schade en kosten. De opdrachtnemer vrijwaart 
Hoofdaannemer voor aansprakelijkheid van Hoofdaannemer jegens de principaal en/of 
derden wegens het niet-naleven door de opdrachtnemer van enige verplichting ingevolge de 
overeenkomst dan wel ingevolge de Wet. 
 
 
 
2.5. De opdrachtnemer dient Hoofdaannemer een staat te overhandigen, vermeldende van alle 
werknemers en andere hulppersonen, die door opdrachtnemer van dag tot dag aan het werk 
zijn gesteld de namen, adressen, geboortedatum, het door hen verdiende loon, hun BSN-
nummer en hun inschrijvingsnummer bij de uitvoeringsinstelling sociale 
verzekeringen/Belastingdienst. Aan Hoofdaannemer dienen tevens desgevraagd de 
loonstaten ter inzage verstrekt te worden en Hoofdaannemer dient in de gelegenheid gesteld 
te worden de diverse loongegevens te verifiëren bij o.a. de werknemers en andere 
hulppersonen van de opdrachtnemer dan wel door inzage in de administratie van de 
opdrachtnemer.  
 Alle werknemers en hulppersonen dienen dagelijks, vóór aanvang werkzaamheden op de 
bouwplaats, de presentielijst aldaar te tekenen. 
Werknemers en andere hulppersonen van opdrachtnemer dienen zich op het eerste verzoek 
van Hoofdaannemer te legitimeren met een origineel en geldig legitimatiebewijs. 
Van werknemers voor welke, wegens hun land van herkomst dan wel uit anderen hoofde, 
een tewerkstellingsvergunning vereist is, dient de opdrachtnemer aan Hoofdaannemer die 
tewerkstellingsvergunning en overige wettelijk vereiste documenten ter inzage te verstrekken 
en kopie daarvan te overhandigen. Van alle zelfstandige hulppersonen dienen tevens 
genoegzame documenten te worden overgelegd ten bewijze van hun zelfstandig 
ondernemerschap, zulks geheel ter vrije beoordeling door Hoofdaannemer. 
  
Ingeval van schending van een der vorenstaande verplichtingen is Hoofdaannemer bevoegd 
om aan de opdrachtnemer een aan Hoofdaannemer te verbeuren onmiddellijk opeisbare 
boete op te leggen tot een bedrag van € 250,- vermeerderd met BTW per overtreding per 
dag en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd hetgeen overigens in de 
onderhavige voorwaarden - met name ook in art. 8 lid 7 - is bepaald. 
  
2.6. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, 
welke Hoofdaannemer krachtens de door haar gesloten aannemingsovereenkomst bij de 
uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk of de 
leverantie een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. 
  
2.7. De opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder 
ook de hiervoor bedoelde, voor zover betrekking hebbende op het door hem uit te voeren 
werk, na te leven en in acht te nemen; hij draagt zorg voor alle vergunningen welke verband 
houden met het door hem aangenomen gedeelte van het werk. 
 
 
 
2.8. De opdrachtnemer is verplicht na te leven en op te volgen alle overheidsvoorschriften op het 
gebied van inschakeling van werknemers en andere hulppersonen zoals – maar niet daartoe 
beperkt – de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-
besluit, in het bijzonder de Afdelingen specifiek voor de bouw en overige arbo-regelgeving 
(zoals o.a. de Arboregeling, de Beleidsregels arbo-wetgeving dan wel arbo-catalogi, de Ai-
bladen), voorschriften, richtlijnen en instructies van de Arbeidsinspectie, het Arbo-beleidsplan 
van Hoofdaannemer c.q. het Veiligheids- en Gezondheidsplan alsmede de instructies van 
Hoofdaannemer ter zake van veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften e.d.. De 
aanwezigheid en het gebruik van de benodigde veiligheids- en andere voorzieningen tot 
borging van de hierboven genoemde verplichtingen behoort onder alle omstandigheden tot 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze 
verplichtingen onverkort doorleggen naar alle door hem in te schakelen onderaannemers en 
andere hulppersonen. 
 Opdrachtnemer zal Hoofdaannemer ter zake volledig vrijwaren voor alle consequenties bij 
niet-voldoening door opdrachtnemer aan deze verplichtingen zowel tegen eventuele 
letselschade- en andere schadeaanspraken van werknemers c.q. derden alsook  tegen 
boetes, sancties, of welke andere gevolgen ook. 
 
 
 
2.9. De opdrachtnemer verplicht zich jegens Hoofdaannemer om aan zijn wettelijke 
verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen alsmede van loonbelasting, die 
verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de 
toepasselijke C.A.O. stipt na te leven; opdrachtnemer dient aan Hoofdaannemer 
desgevraagd telkenmale een verklaring te overleggen van maximaal 3 maanden oud, af te 
geven door de Belastingdienst, uit welke verklaring blijkt dat opdrachtnemer zijn 
desbetreffende verplichtingen nakomt. 
 
 
 
2.10. Opdrachtnemer accepteert dat Hoofdaannemer niet aansprakelijk is voor kosten, schade en 
interesten welke bij opdrachtnemer kunnen ontstaan door wijziging in de planning c.q. 
stagnatie van het werk, door welke oorzaak ook. 
 
 
Artikel 3. Ontwerpstukken, tekeningen 
3.1 Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen welke Hoofdaannemer verstrekt, blijven 
eigendom van Hoofdaannemer en mogen door de opdrachtnemer niet worden 
vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven behoudens voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer verplicht 
zich tot geheimhouding van alle op het werk betrekking hebbende gegevens.  
 
 
 
3.2 Op opdrachtnemer rust de verplichting om door Hoofdaannemer ter beschikking gestelde 
tekeningen en omschrijvingen e.d. op fouten en/of onduidelijkheden te controleren en voorts 
geldt ter zake dergelijke fouten en/of onduidelijkheden een waarschuwingsplicht jegens 
Hoofdaannemer. Indien nagelaten wordt Hoofdaannemer op dergelijke fouten of 
onduidelijkheden te wijzen wordt de opdrachtnemer geacht in strijd met de goede trouw te 
handelen en is hij volledig aansprakelijk voor de schade c.q. voor alle schadelijke gevolgen 
welke voortvloeit/voortvloeien uit de bedoelde fouten of onduidelijkheden. 
 
 
 
3.3 De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van ontwerp en materiaalkeuze ongeacht 
of ontwerp en materiaalkeuze afkomstig zijn van opdrachtnemer dan wel afkomstig zijn van 
de opdrachtgever of derden; de opdrachtnemer geldt als specialist op zijn vakgebied en is 
voor alle uit het ontwerp c.q. uit de materiaalkeuze voortvloeiende schade aansprakelijk en 
hij zal Hoofdaannemer volledig vrijwaren voor alle aanspraken van de principaal of derden, 
welke vrijwaring zowel de inhoudelijke aansprakelijkheid als de juridische behandeling 
daarvan zal omvatten. 
 
 
 
3.4 In aansluiting op het in voorgaande leden 3.2 en 3.3 bepaalde is artikel 7:753 lid 2 BW 
uitgesloten. Geen enkele prijsverhoging is toegestaan behoudens voorafgaande 
uitdrukkelijke en  schriftelijke instemming van de Hoofdaannemer. De Hoofdaannemer mag 
instemming weigeren zonder opgaaf van redenen.   
 
 
 
3.5 De opdrachtnemer zal bij offertes, leveringsbevestigingen zijnerzijds, bij door hem uitgewerkt 
tekenwerk en bij alle andere door hem vervaardigde stukken steeds zorgdragen dat wordt 
geattendeerd op daarin voorkomende afwijkingen van eerdere documenten van 
Hoofdaannemer dan wel welke door Hoofdaannemer uitdrukkelijk zijn geaccordeerd. Die 
attendering zal uitdrukkelijk en specifiek op betreffende documenten moeten zijn 
aangebracht bij ieder  afwijkend detail bijvoorbeeld middels pijlen en/of andere onmiskenbaar 
duidelijke vermelding "afwijking!". Iedere eventueel gevraagde controle zijdens 
Hoofdaannemer beperkt zich tot zodanige uitdrukkelijk aangegeven afwijkingen zodat 
opdrachtnemer zich nimmer kan beroepen op overige tekst en/of aanduidingen in 
documenten van opdrachtnemer. 
Daarnaast geldt onverminderd dat Hoofdaannemer door het nazien van dergelijke stukken 
nimmer aansprakelijkheid voor de juistheid daarvan aanvaardt; opdrachtnemer blijft 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen van zijn prestatie aan de 
overeenkomst conform het in art. 2 lid 1, in art 3 leden 2 en 3 en overigens in de 
overeenkomst gestelde.  
 
 
 
  
3.6 Goederen, werkwijzen, tekeningen en overige stukken welke opdrachtnemer in 
samenwerking met of in opdracht van Hoofdaannemer heeft ontwikkeld, waaronder 
eventueel met betrekking tot technische installaties aangepaste producten c.q. 
programmatuur, komen uitsluitend aan Hoofdaannemer toe en mogen niet dan met 
schriftelijke toestemming van Hoofdaannemer aan derden ter beschikking worden gesteld 
c.q. in gebruik worden gegeven, onder welke titel dan ook. Hoofdaannemer geldt als de 
maker of ontwerper. Voor zoveel nodig draagt de opdrachtnemer, door en bij het sluiten van 
de overeenkomst met Hoofdaannemer, bedoelde rechten van intellectuele eigendom aan 
Hoofdaannemer over. 
 
 
 
3.7 Terzake de toegepaste materialen, werkwijzen e.d. staat de opdrachtnemer jegens 
Hoofdaannemer ervoor in dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- en/of octrooirechten 
dan wel andere intellectuele rechten van derden. De opdrachtnemer vrijwaart 
Hoofdaannemer voor schade en aanspraken wegens inbreuk op zodanige intellectuele 
rechten van derden.  
 
 
 
3.8 Na het gereedkomen van de werkzaamheden dan wel na de levering zullen 
revisietekeningen door de opdrachtnemer direct aan Hoofdaannemer worden verstrekt 
desverlangd ook digitaal (in de format welke voor de opzet/bewerking van bedoeld onderdeel 
is gebruikt). Attesten, rapportage aanvullende testen, certificaten, garantiebewijzen, 
onderhoudsvoorschriften en/of instructieboeken e.d. dient opdrachtnemer, indien deze 
volgens de overeenkomst worden verlangd danwel voor de gebruiker nuttig of wenselijk zijn, 
ten spoedigste doch uiterlijk binnen 2 weken na levering/uitvoering, en in ieder geval voor 
indiening van de laatste termijnbetaling, aan Hoofdaannemer ter beschikking te stellen. 
Indien volgens de hoofdaannemingsovereenkomst deze stukken eerder worden verlangd zal 
de opdrachtnemer daaraan gevolg geven en ze tijdig vóór het verlangde tijdstip verstrekken. 
Hoofdaannemer heeft het recht om betaling van facturen (waaronder alle op dat moment 
openstaande facturen) op te schorten totdat genoemde documenten in het bezit van 
Hoofdaannemer zijn gesteld. 
 
 
 
Artikel 4. Leveringen, goedkeuring, garantie 
4.1 Geleverde en door Hoofdaannemer ontvangen materialen zijn direct eigendom van 
Hoofdaannemer, ook ingeval betaling of verwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Niet 
aanvaarde materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer. 
 
 
 
4.2 Het risico van alle in art. 4 lid 1 bedoelde materialen blijft voor rekening van opdrachtnemer 
tot aan   de oplevering bedoeld in art. 4 lid 5 hieronder. Opdrachtnemer dient deze materialen 
genoegzaam te verzekeren. 
 
 
 
4.3 De levering van onder het Bouwstoffenbesluit vallende grond c.q. bouwstoffen zal voldoen 
aan de kwaliteit 'schone grond' resp. 'categorie 1 bouwstoffen'. Mindere kwaliteit is in strijd 
met de leveringsplicht van opdrachtnemer en hoeft door Hoofdaannemer niet te worden 
aanvaard, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal 
voorts bij de betreffende levering aan Hoofdaannemer ter hand stellen de bijbehorende 
kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat het geleverde materiaal in de overeengekomen 
categorie valt. Indien terzake de toepassing van het materiaal een meldingsplicht geldt 
 krachtens het Bouwstoffenbesluit dan wel krachtens de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren dan wel enige andere wettelijke regeling, dan zal opdrachtnemer zorg 
dragen voor voldoening aan die meldingsplicht zulks onder afschrift van alle desbetreffende 
stukken aan Hoofdaannemer. 
Opdrachtnemer zal in het kader van bedoelde wetgeving Hoofdaannemer volledig vrijwaren 
voor feitelijke en juridische bemoeienis met en consequenties van de desbetreffende 
materialen, waaronder mede te verstaan vrijwaring voor feitelijke afhandeling van de 
communicatie met het bevoegd gezag, voldoening aan aanschrijvingen en eventuele 
beschikkingen terzake bestuursdwang c.q. dwangsommen. 
 
 
 
4.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht en ook in aansluiting daarop tijdens de verdere 
realisatie van het project door Hoofdaannemer, behoudt Hoofdaannemer zich het recht voor 
om zonder voorafgaande kennisgeving materialen c.q. bouwdelen te onderzoeken dan wel 
door derden te doen onderzoeken om te beoordelen of voldaan wordt aan de in het contract 
gestelde eisen. De opdrachtnemer verleent op eerste desbetreffend verzoek volledige 
medewerking aan zodanig onderzoek en zal daarvoor geen kosten aan Hoofdaannemer in 
rekening brengen.  
 
 
 
4.5 Het geleverde en/of geproduceerde geldt eerst dan als definitief goedgekeurd zodra het door 
de principaal van Hoofdaannemer in oplevering is aanvaard; zodanige oplevering ontslaat de 
opdrachtnemer niet van zijn verplichting in te staan voor de goede en duurzame kwaliteit van 
het geleverde. De onderhoudstermijn tussen Hoofdaannemer en opdrachtnemer loopt tot en 
met de einddatum van de onderhoudstermijn van Hoofdaannemer jegens de principaal.  
 
 
 
4.6 Indien een proefstuk is overeengekomen, is Hoofdaannemer bevoegd om bij afkeuring van 
dit proefstuk door haar en/of door de directie van het werk, de overeenkomst met 
opdrachtnemer met onmiddellijke ingang zonder nadere discussie te ontbinden. 
Ook ingeval de leverantie wat kwaliteit, afmeting, tolerantie of hoedanigheid betreft dan wel 
anderszins niet aan de overeengekomen condities beantwoordt, heeft Hoofdaannemer 
zonder tot enige ingebrekestelling gehouden te zijn, het recht om zonder rechterlijke 
tussenkomst de levering te weigeren en de opdracht, naar keuze, geheel of gedeeltelijk te 
annuleren. 
Zodanige ontbinding is steeds onder voorbehoud van rechten zijdens Hoofdaannemer in het 
bijzonder de aanspraak op vergoeding van alle schade c.q. meerdere kosten welke 
Hoofdaannemer elders moet maken. 
 
 
 
4.7 Afgekeurde en/of ondeugdelijke leveranties dienen op eerste aanzegging voor rekening van 
de opdrachtnemer door deze te worden hersteld en/of vervangen en/of te worden verwijderd. 
Bij in gebreke blijven van opdrachtnemer heeft Hoofdaannemer het recht herstellingen en/of 
vervangingen en/of verwijdering voor rekening van de opdrachtnemer te doen uitvoeren, zo 
nodig door derden.  
De Hoofdaannemer heeft voorts te allen tijde het recht om eventuele gebreken in het werk 
van opdrachtnemer voor diens rekening terstond en met passeren van opdrachtnemer zelf te 
(doen) herstellen indien zulks – naar het uitsluitend oordeel van de Hoofdaannemer – 
geboden of wenselijk is. Dit geldt eveneens voor de situatie na oplevering zulks met 
terzijdestelling van artikel 7: 759 leden 1 en 2.   
  
Kosten terzake mag Hoofdaannemer direct in verrekening brengen. In zodanig geval blijft de 
opdrachtnemer onverkort aansprakelijk voor eventuele verdere tekortkomingen, alsook kan 
opdrachtnemer hierop nimmer een beroep doen tot afwering of ontkenning van zijn 
garantieverplichtingen en dient hij deze garantieverplichtingen onverkort te handhaven en na 
te komen. 
 
 
 
4.8 Indien om welke reden dan ook de opdrachtnemer voorziet, niet tijdig te kunnen voldoen aan 
enige verplichting zal deze Hoofdaannemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen, 
onder opgave van de reden en de verwachte duur van de vertraging. 
 
 
 
4.9 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige uitvoering van de aan hem 
 verstrekte opdracht. Bij niet-voldoening hieraan dan wel aan een of meer van de andere uit 
 de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen is de 
 opdrachtnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade 
 
 
 
4.10 Opdrachtnemer zal minimaal aan de principaal die garanties verstrekken op zijn 
werkzaamheden en leveranties, welke door de principaal krachtens bestek, eventuele nota's 
van wijziging en verdere contractstukken verlangd kunnen worden. Daarnaast blijft 
opdrachtnemer, ongeacht andersluidende bedingen in de garantievoorwaarden welke 
bedingen tussen partijen als niet geldend worden beschouwd, aansprakelijk volgens alle 
regels van het Burgerlijk Wetboek en de contractstukken.  
 De bepaling van BW 7:758 lid 3 terzake ontslag uit aansprakelijkheid voor kenbare gebreken 
is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de in BW 7:761 lid 1 genoemde termijn van 2 jaar is 
uitgesloten en tussen opdrachtnemer en Hoofdaannemer niet van toepassing. 
 
 
 
4.11 De opdrachtnemer draagt zorg en staat in voor de eigenschappen van onder CE-
 markering geleverde goederen en materialen. De opdrachtnemer is verplicht om uiterlijk op 
 het tijdstip van levering - doch op een eerder tijdstip indien Hoofdaannemer dat wenst - de 
 bijbehorende prestatieverklaring met alle daartoe behorende documenten over te leggen. 
 De opdrachtnemer zal Hoofdaannemer vrijwaren voor kosten en schade alsmede voor 
 aanspraken van derden - (rechts)personen of instanties - voor het geval bedoelde 
 goederen en materialen niet aan de volgens de CE-markering vereiste eigenschappen 
 voldoen. Deze verplichting eindigt niet bij de levering of oplevering door de opdrachtnemer 
 noch eindigt deze bij de in art. 2 lid 5 bedoelde oplevering van het project aan de principaal 
 van Hoofdaannemer. 
 
4.12 Prijzen zijn gebaseerd op franco-levering op het door Hoofdaannemer aangegeven adres 
inclusief emballage gelost en getast dan wel aangebracht op aanwijzing van Hoofdaannemer 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Breuk en beschadiging 
ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het lossen en tassen dan wel aanbrengen, 
zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer tenzij Hoofdaannemer hieraan grove 
schuld zou hebben. 
 
 
 
4.13 Levering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd ingeval ter zake uitdrukkelijk 
schriftelijk accoord is gegeven door Hoofdaannemer. Wijzigingen in de zin van verhogingen 
 van prijzen, lonen, kosten sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, 
welke dan ook, waaronder begrepen markt- en andere risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij 
dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, en in dat laatste geval slechts dan indien 
zowel de verhogingen wettelijk zijn toegestaan alsook door Hoofdaannemer op gelijke wijze 
kunnen worden doorberekend aan de principaal. Opdrachtnemer ziet met betrekking tot de 
hier beschreven factoren af van en kan geen beroep doen op B.W. 6:258 dan wel 
soortgelijke bepalingen zoals artikel 7:753 lid 1 en/of eventueel (indien van toepassing) § 47 
UAV 2012. 
 
 
 
Artikel 5. Werkwijze 
5.1 Tenzij anders vermeld, wordt door Hoofdaannemer geen hulp of dienst verleend bij de 
uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering of de lossing van goederen. 
Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele verlichting en hulpmaterialen. Indien 
echter gebruik wordt gemaakt van door Hoofdaannemer ter beschikking gesteld materieel, is 
opdrachtnemer daarvoor verantwoordelijk tot het tijdstip dat het materieel door 
opdrachtnemer bij de uitvoerder van Hoofdaannemer is ingeleverd tegen ontvangst van reçu; 
op dit reçu wordt aantekening gemaakt van eventuele schade. Zodanige aantekening is voor 
opdrachtnemer bindend ook t.a.v. de (eventueel nader door de uitvoerder vast te stellen) 
kosten van herstel of vervanging, deze kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer dient derhalve het hem ter beschikking gestelde materieel goed te gebruiken 
en/of te onderhouden bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten. 
Hoofdaannemer zal voor de beschikbaarstelling van materieel aan de opdrachtnemer, aan 
deze de kosten in rekening brengen. 
 
 
 
5.2 Hoofdaannemer kan zijn principaal of de bouwdirectie schriftelijk verzoeken orders en 
aanwijzingen rechtstreeks aan de opdrachtnemer te verstrekken. In dat geval is de 
opdrachtnemer, in afwijking van art. 2 lid 2 verplicht tevens deze orders en aanwijzingen op 
te volgen mits hij afschrift van dit bedoelde verzoek  aan de bouwdirectie heeft ontvangen. 
 
 
 
5.3 Hoofdaannemer heeft de bevoegdheid om werknemers of andere hulppersonen van de 
opdrachtnemer de toegang tot het project te ontzeggen dan wel deze te laten verwijderen 
wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc. zonder dat de opdrachtnemer 
hieraan enige aanspraak kan ontlenen. Dit geldt voorts ook voor werknemers of andere 
hulppersonen die niet op eerste desbetreffend verzoek van Hoofdaannemer een geldige 
legitimatie (paspoort of rijbewijs) kunnen overhandigen en/of weigeren Hoofdaannemer in de 
gelegenheid te stellen daarvan ten behoeve van Hoofdaannemer administratie een kopie te 
laten maken, dan wel andere in art. 2 lid 5 bedoelde bescheiden en kopieën niet zijn 
overhandigd. 
 
 
 
5.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hoofdaannemer is uitbesteding en/of 
onderaanbesteding dan wel levering door derden niet toegestaan. Een ZZP-er geldt als 
onderaannemer. De opdrachtnemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter 
beschikking gestelde - "uitgeleende" - arbeidskrachten dan na van Hoofdaannemer 
verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van werk of inlening van 
arbeidskrachten als bedoeld in dit lid, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve 
 voorschriften voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet 1990 artt. 
34 en 35) stipt na te leven. 
 
 
 
5.5 Indien de opdrachtnemer het werk met inachtneming van het hiervoor in art. 5 lid 4 bepaalde 
- geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere opdrachtnemer/onderaannemer dient hij 
daarvan een schriftelijk contract op te stellen. 
Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken, in dier voege dat 
de opdrachtgevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van Hoofdaannemer 
en de opdrachtnemende onderaannemer die van de onderaannemer. 
Indien de opdrachtnemer hier niet aan voldoet geldt dit als verzuim en heeft Hoofdaannemer 
het recht om - namens opdrachtnemer die bij deze daartoe aan Hoofdaannemer volmacht 
geeft - diens overeenkomst met de betreffende onderaannemer terstond te ontbinden c.q. op 
te zeggen; eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen blijven geheel voor rekening van 
opdrachtnemer. 
 
 
 
5.6 De opdrachtnemer is verplicht om orders en aanwijzingen van de uitvoerder van 
Hoofdaannemer betreffende de inrichting van de bouwplaats en de omgeving daarvan, het 
parkeren van  auto's, het plaatsen van voorwerpen (materieel, materialen, gereedschappen 
e.d.) terstond op te volgen. 
 
 
 
5.7 Onverlet het in vorenstaand art. 5 lid 6 bepaalde is Hoofdaannemer nimmer aansprakelijk 
voor schade ontstaan aan personen of goederen - waaronder voertuigen - van 
opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen, door welke oorzaak ook 
ontstaan. behoudens ingeval opzet of grove schuld van de directie danwel hogere 
leidinggevenden van Hoofdaannemer wordt aangetoond. Opdrachtnemer dient zelf zorg te 
dragen dat eventuele risico's verzekerd zijn of anderszins door hem zelf c.q. betrokken 
belanghebbenden worden gedragen. Opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor 
eventuele aanspraken. 
 
 
 
5.8. Tijdens en na diens werkzaamheden verplicht de opdrachtnemer zich op eerste aanwijzing 
en ten genoege van de uitvoerder tot het schoonhouden en opruimen van werkterrein 
respectievelijk object en het afvoeren van emballage, overtollig materiaal, vuil en afvalresten. 
Indien de opdrachtnemer nalatig blijft dit te doen, is Hoofdaannemer gerechtigd deze 
werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer te laten uitvoeren. 
Opdrachtnemer dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor afvoer van bij zijn 
werkzaamheden vrijkomende (afval)materialen en hij dient daarbij de instructies van 
Hoofdaannemer’ uitvoerder op te volgen. Eventuele voor Hoofdaannemer’ personeel 
getroffen afvoervoorzieningen (container) mogen door opdrachtnemers personeel niet 
worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk dit gebruik wel is toegestaan. Voor 
verontreiniging van het bouwproject of de afvalvoorzieningen met chemisch afval, is de 
opdrachtnemer volledig aansprakelijk en alle schade en kosten zullen op hem worden 
verhaald. 
 
 
 
Artikel 6. Planning/tijdschema 
6.1 De opdrachtnemer accepteert dat de volgorde van de te verrichten werkzaamheden door 
  
Hoofdaannemer wordt bepaald. De opdracht zal dienen te worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de voortgang van het hoofdwerk en naar de eisen welke i.v.m. die 
voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van Hoofdaannemer. 
 
 
 
6.2 De opdrachtnemer verplicht zich om zich stipt te houden aan het tijdschema voor de 
uitvoering van zijn werkzaamheden c.q. zijn leveringen. Hoofdaannemer heeft het recht dit 
tijdschema in verband met het tempo van de bouw aan te passen c.q. te verlengen of te 
verkorten, zonodig kan voortzetting van de werkzaamheden buiten de normale werktijd 
worden gevergd zonder aanspraak op bijbetaling.  
 
 
 
6.3 Indien de opdrachtnemer zich niet houdt aan het tijdschema dan wel het tijdschema in enig 
onderdeel overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder nadere aanmaning in hem 
toerekenbaar verzuim. Hoofdaannemer heeft in dat geval het recht om alle ontstane kosten 
waaronder eventueel aan de principaal verschuldigde kortingen, boetes e.d. aan de 
opdrachtnemer in rekening te brengen; alles onverlet de rechten van Hoofdaannemer uit art. 
10 dezer voorwaarden.  
In alle gevallen is Hoofdaannemer bij overschrijding gerechtigd ander personeel direct in te 
zetten waarvan de kosten alsdan voor rekening van opdrachtnemer komen. Niettemin blijft 
ook in dat geval de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste 
uitvoering. 
 Van niet-toerekenbaarheid aan opdrachtnemer, kan in ieder geval geen sprake zijn ingeval 
de overschrijding een gevolg is van de eigen bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en/of het 
niet tijdig kunnen beschikken over voldoende en goed personeel, materieel en/of materialen 
en/of leveranties en/of prestaties van derden (leveranciers of onderaannemers van 
opdrachtnemer). 
 
 
 
6.4 De boete c.q. korting bij overschrijding van het tijdschema, of van enig onderdeel daarvan 
door de opdrachtnemer - naast het in voorgaand art. 6 lid 3 bepaalde - aan Hoofdaannemer 
verschuldigd bedraagt in alle gevallen en tenminste per kalenderdag 2% van de 
aanneemsom geldend tussen Hoofdaannemer en de opdrachtnemer, zulks evenwel met een 
minimum van € 500,- per kalenderdag. 
 
 
 
6.5 De in lid 3 bedoelde kosten alsmede de in lid 4 bedoelde boete is verschuldigd en terstond 
opeisbaar bij overschrijding van de planning volgens de laatstelijk in de bouwvergadering 
goedgekeurde editie, en wel op het moment van overschrijding en door het enkele feit van de 
overschrijding. Eenmaal bij overschrijding van de op dat tijdstip geldende planning verbeurde 
boete en kosten blijven verschuldigd ook wanneer nadien een gewijzigde planning in de 
bouwvergadering wordt geaccordeerd. 
 
 
 
Artikel 7. Betaling 
7.1 Hoofdaannemer zal slechts tot betaling overgaan zodra de levering/het werk of het gedeelte 
waarop een termijnbetaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen en 
aantoonbaar is geleverd/uitgevoerd - onverlet het bepaalde in art. 4 leden 2 t/m 7 - en nadat 
de opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond dat de in het werk gestelde werknemers 
het hun toekomende is uitbetaald en aan de verplichtingen terzake van loonbelasting en 
loonheffingen (zijnde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en 
 eventuele premies/verplichtingen bedrijfstakeigen regelingen) is voldaan. 
 
 
 
7.2     Er kan geen meerwerk of andere financiële aanspraak - onder welke benaming dan ook – 
rechtsgeldig aan Hoofdaannemer worden gefactureerd indien daarbij geen schriftelijke 
opdracht of andere schriftelijke akkoordverklaring zijdens Hoofdaannemer, door de 
opdrachtnemer wordt overgelegd. Hoofdaannemer is ingeval van het ontbreken van een 
schriftelijke opdracht als in art. 7 lid 6 bedoeld of schriftelijke (uitdrukkelijke) 
accoordverklaring terzake én het aspect meerwerk én het bedrag, niet verplicht tot betaling.  
 
 
 
7.3 Er dient voor ieder werk afzonderlijk te worden gefactureerd. Een factuur dient slechts op één 
project betrekking te hebben. Meer/minderwerk dient afzonderlijk - dus niet in combinatie met 
termijnen - te worden gefactureerd. 
 Bij de factuur waarmee aanspraak op enige betaling wordt gemaakt, dient een bon en een 
manuren-verantwoordingslijst volgens een door Hoofdaannemer te verstrekken, althans 
goed te keuren model, bijgesloten te zijn, ondertekend door de uitvoerder van 
Hoofdaannemer.  
Aangezien de uitvoerder van Hoofdaannemer de mogelijkheid heeft om productiebonnen op 
voorschotbasis af te tekenen althans zonder exacte controle op maten en aantallen, levert de 
verstrekking of de aftekening van een productiebon jegens Hoofdaannemer geen bewijs op 
dat de op deze bon voorkomende hoeveelheden ook als daadwerkelijk reeds geleverd c.q. 
geproduceerd worden beschouwd.  
De getekende bon houdt nimmer (goed)keuring van de kwaliteit van het geleverde en/of 
geproduceerde in; ook betaling op een factuur geldt nimmer als blijk van zodanige 
goedkeuring. 
Zonder afgetekende bon en manurenlijst en eventueel verdere gegevens als bedoeld in 
artikel 2 lid 5 en artikel 8 lid 1 dezer voorwaarden, zal Hoofdaannemer niet tot betaling van 
enige factuur behoeven over te gaan. 
 
 
 
7.4 Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal Hoofdaannemer uiterlijk 60 dagen na 
ontvangst van de desbetreffende factuur en goedkeuring hiervan het verschuldigde bedrag 
betalen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Er dient voor ieder werk afzonderlijk te 
worden gefactureerd.  
Hoofdaannemer is bevoegd betaling te doen geschieden middels verrekening, ook met 
eventuele vorderingen van Hoofdaannemer op de opdrachtnemer uit hoofde van een ander 
werk of project dan wel uit welke andere oorzaak ook voortvloeiende. Eveneens is 
Hoofdaannemer bevoegd tot verrekening waar het betreft toekomstige vorderingen op de 
opdrachtnemer dan wel met vorderingen of toekomstige vorderingen welke Hoofdaannemer 
op de aan de opdrachtnemer gelieerde vennootschappen c.q. ondernemingen heeft.  
 
 
 
7.5 Hoofdaannemer heeft steeds het recht om van de opdrachtnemer genoegzame 
zekerheidsstelling te verlangen voor de correcte en complete (tijdige) nakoming van al zijn 
verplichtingen jegens Hoofdaannemer. 
Van Hoofdaannemer kan nimmer méér zekerheidsstelling worden verlangd dan in het 
individuele contract met de opdrachtnemer specifiek is overeengekomen. 
  
  
7.6 Hoofdaannemer is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen in het werk 
of de voorwaarden van uitvoering te brengen; opdrachtnemer zal aan opdrachten tot 
zodanige wijzigingen gevolg geven ook indien daardoor de omvang van het werk wordt 
vermeerderd of verminderd. 
Hoofdaannemer is slechts gehouden meer- of minderwerk te  erkennen en tot betaling of 
verrekening daarvan over te gaan indien daaraan een schriftelijke opdracht, op basis van 
een tijdig vooraf door de opdrachtnemer gedane prijsopgave, als meerwerk ten grondslag 
ligt.  
 
 
 
7.7 De opdrachtnemer is verplicht binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden 
c.q. na oplevering zijn rekening terzake het hem eventueel nog toekomende bedrag bij 
Hoofdaannemer in te dienen. 
Hoofdaannemer is niet gehouden tot het betalen van enige rekening die de opdrachtnemer 
na genoemde termijn heeft ingediend tenzij bijzondere en niet aan opdrachtnemer 
toerekenbare, aan Hoofdaannemer tevoren – uiterlijk vóór het verstrijken van bedoelde 
termijn van 2 weken – schriftelijk kenbaar gemaakte omstandigheden zich daartegen 
verzetten. 
Daarnaast en in ieder geval vervalt ieder vorderingsrecht van de opdrachtnemer uiterlijk 6 
maanden nadat de werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn beëindigd.  
 
 
 
7.8 De opdrachtnemer staat er jegens Hoofdaannemer voor in dat door hem alle derden die 
terzake van het werk een vordering op de opdrachtnemer hebben als eersten uit de door 
Hoofdaannemer te verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is Hoofdaannemer 
gerechtigd zich daarvan te overtuigen alvorens verdere betalingen aan de opdrachtnemer te 
verrichten. Bij niet nakoming van deze op de opdrachtnemer rustende verplichtingen is 
Hoofdaannemer voorts gerechtigd de vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks 
namens de opdrachtnemer te voldoen en deze betalingen met de opdrachtnemer te 
verrekenen, waarvan Hoofdaannemer de opdrachtnemer schriftelijk in kennis zal stellen. 
 
 
 
7.9 Betaling van enige factuur laat onverlet het bepaalde in art. 4 leden 2 t/m 5, en ontslaat de 
opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid waartoe hij gehouden is 
ingevolge de overeenkomst en de wet. 
 
 
 
7.10 In afwijking van het bepaalde in de artt. 6:119a en 6:120 BW wordt (eventueel) door 
Hoofdaannemer verschuldigde rente berekend naar een rentevoet van 3% per jaar. 
  
Artikel 8. Belastingen, premies, C.A.O 
8.1 De factuur van de opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van 
de Wet op de Omzetbelasting 1968. De opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en 
genummerde factuur in ieder geval duidelijk de volgende gegevens te vermelden: 
 - het inkoop-opdrachtnummer van Hoofdaannemer dat op het werk 
 betrekking heeft en/of het opdrachtnummer van het opdrachtformulier; 
 - het projectnummer van Hoofdaannemer 
 - het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; 
 - het tijdvak
- de omvang van de loonsom (t.b.v. loonbelasting, premieheffing en andere 
verplichte werkgeversinhoudingen) welke is opgenomen in het 
gefactureerde bedrag; 
 - het percentage van de bedoelde loonsom en het bedrag dat uit hoofde van 
 loonbelasting, premieheffing en andere verplichte werkgeversinhoudingen op 
 de G-rekening moet worden overgemaakt; 
 - naam, adres en woonplaats van hem zelf; 
 - een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al 
 dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de 
 omzetbelasting. 
 
 
 
8.2 Hoofdaannemer heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer dan wel diens sub-
opdrachtnemers terzake van het werk verschuldigde – dan wel in de toekomst verschuldigd 
te worden - premies sociale verzekering, loonbelasting en andere heffingen waarvoor zij 
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer 
te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet 
Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Hoofdaannemer van dit recht gebruik maakt is de 
opdrachtnemer verplicht de nadere regelen ter zake het voeren van een administratie en 
verdere voorschriften voor de vaststelling van loonbelasting en premieheffing stipt na te 
komen. 
 
 
 
8.3 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Hoofdaannemer te allen tijde gerechtigd 
de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen, loonbelasting en 
andere heffingen van de opdrachtnemer in te houden en namens de opdrachtnemer 
rechtstreeks aan de betrokken Belastingdienst te voldoen. 
 
 
 
8.4 In gevallen als in art. 8 lid 2 en lid 3 bedoeld is Hoofdaannemer door betaling hiervan jegens 
de opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedragen betreft. 
 
 
 
8.5 Indien Hoofdaannemer na aansprakelijkstelling voor door de opdrachtnemer of diens sub-
opdrachtnemers niet betaalde belastingen en/of premies, deze belastingen en premies 
voldoet, heeft Hoofdaannemer - buiten de situatie als in voorgaande leden bedoeld - ten 
belope van het gehele door haar voldane bedrag verhaal op de opdrachtnemer. De vordering 
van Hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van 
betaling zomede met alle kosten van juridische bijstand en rechtsmaatregelen.  
 
 
 
8.6 Hoofdaannemer is bevoegd - doch niet verplicht - om rechtstreekse betalingen terzake loon- 
en andere verplichtingen zijdens de opdrachtnemer aan diens personeel te verrichten. Door 
zodanige betaling door Hoofdaannemer aan de werknemers van de opdrachtnemer heeft 
Hoofdaannemer op de opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Hoofdaannemer 
te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling, 
zulks met recht op verrekening. 
 
 
 
8.7 Indien Hoofdaannemer door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld – dan wel 
aansprakelijkstelling redelijkerwijs te verwachten valt - voor door de opdrachtnemer niet 
betaalde belastingen of premies, is Hoofdaannemer bevoegd om die belastingen en 
premies van het aan de opdrachtnemer verschuldigde in te houden en rechtstreeks aan de 
Belastingdienst te betalen dan wel op andere wijze met de opdrachtnemer te verrekenen 
en/of op hem te verhalen. Ook ingeval van overheidswege - waaronder, maar niet beperkt 
tot: de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en (andere) opsporingsdiensten - andere 
sancties, heffingen, boetes etc. onder welke benaming ook bijvoorbeeld krachtens de 
WAV, de WAS en de Wml maar niet tot deze regelingen beperkt, aan Hoofdaannemer - al 
dan niet via de principaal van Hoofdaannemer dan wel van hoger uit de keten - worden 
opgelegd/doorgelegd c.q. te verwachten zijn in verband met door de opdrachtnemer c.q. 
diens onderaannemers ingeleende of anderszins tewerkgestelde personen, is de 
Hoofdaannemer tot zodanige inhouding en verrekening dan wel andere verhaalswijze 
jegens de onderaannemer bevoegd.  
 De vordering van Hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente volgens BW 
 6:119a en 6:120 vanaf het tijdstip van betaling zomede met alle kosten van juridische 
 bijstand en rechtsmaatregelen. 
 
 
 
8.8 Het in art. 8 lid 7 bepaalde is ook en integraal van toepassing ten aanzien van heffingen, 
boetes en andere bedragen zoals in artikel 8 lid 7 bedoeld waarvoor de principaal van 
Hoofdaannemer wordt aangesproken. Hoofdaannemer is bevoegd ook deze - op gelijke 
wijze als in artikel 8 lid 7 bepaald - op de opdrachtnemer te verhalen. 
  
8.9 De Hoofdaannemer is bevoegd om, zodra zij kennis krijgt van mogelijke aanspraken als 
bedoeld in de voorgaande leden art. 8.2 t/m 8.8 zodanige aanspraken op voorhand naar 
redelijkheid in te schatten, eventuele betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer op 
te schorten en/of bij voorbaat – vóór definitieve vaststelling  – op basis van het begrote 
bedrag t.b.v. bedoelde dienst(en) te reserveren en zodanige begrote/gereserveerde 
bedragen te verrekenen met aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen.     
 
 
 
8.10 De opdrachtnemer dient de overeenkomst met zijn bank in het kader van de g-rekening (g-
rekeningovereenkomst) te overleggen ter verificatie van het g-rekeningnummer.  
 
 
 
Artikel 9. Verbod op verpanding e.d. 
9.1 Het is de opdrachtnemer niet mogelijk zijn uit de overeenkomst jegens de Hoofdaannemer 
voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van de Hoofdaannemer aan een derde te 
verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen of daarop beperkte rechten te 
vestigen. De opdrachtnemer is daartoe niet bevoegd. Ook komt de opdrachtnemer geen 
retentierecht toe; artikel BW 3:290 en de daarin opgenomen bevoegdheid wordt voor de 
opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
 
 
Artikel 10. Ontbinding 
10.1 Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te harer keuze geheel of 
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden - zonder dat enige ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst vereist is indien: 
- a. de opdrachtnemer de leverings/uitvoeringstermijn volgens de 
werkplanning/tijdschema van de bouw overschrijdt of indien reeds voor het verstrijken 
van die termijn hoogst aannemelijk is dat deze termijn in ieder geval overschreden zal 
worden; 
- b. door of vanwege de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers of onder hem 
ressorterend personeel, enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of 
 aangeboden aan personeel ressorterende onder Hoofdaannemer of onder de 
principaal van Hoofdaannemer; 
- c. de geleverde materialen dan wel het uitgevoerde werk niet aan de overeengekomen 
voorwaarden beantwoorden; 
- d. faillissement van de opdrachtnemer is aangevraagd of deze een aanvraag tot 
surséance van betaling indient;   
- e. de opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover 
aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de 
uitvoering van de overeenkomst met Hoofdaannemer geen nadeel daarvan 
ondervindt en de eventueel door Hoofdaannemer verlangde zekerheid wordt gesteld; 
- f. de principaal van Hoofdaannemer zijn opdracht aan Hoofdaannemer (in verband 
waarmee Hoofdaannemer aan de opdrachtnemer de betreffende opdracht juist heeft 
verleend) mocht intrekken, dan wel de principaal van de Hoofdaannemer in staat van 
faillissement of surséance van betaling komt te verkeren dan wel feitelijk geen 
betalingen meer verricht, alsmede bij zodanige wijziging van omstandigheden dat 
handhaving van de opdracht in redelijkheid niet van de principaal of van 
Hoofdaannemer kan worden gevergd; 
- g. opdrachtnemer ingebreke blijft met de nakoming van enige op hem rustende 
verplichting krachtens deze algemene voorwaarden dan wel krachtens bepalingen 
van de in art. 1.4 dezer voorwaarden genoemde stukken. 
In de gevallen bedoeld sub a t/m e alsmede sub g is de opdrachtnemer jegens 
Hoofdaannemer schadeplichtig terzake alle daaruit voortvloeiende schade. 
In de gevallen bedoeld hierboven sub d en e is de Hoofdaannemer daarenboven bevoegd 
om een bedrag ter grootte van 10% van de opdrachtsom van de lopende werken - daaronder 
begrepen die waarvan de onderhoudstermijn jegens de principaal nog niet is verstreken – in 
te houden dan wel terstond van opdrachtnemer op te eisen ten titel van onvoorwaardelijke 
verbeurdverklaring aan de Hoofdaannemer in mindering op de oorspronkelijke 
opdrachtsommen. 
 
  
 
10.2 In het geval, hiervoor in art. 10 lid 1 sub f vermeld, zal Hoofdaannemer aan de 
opdrachtnemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn indien en voor zover 
Hoofdaannemer zelf van haar principaal schadevergoeding zal hebben kunnen verkrijgen. 
Overigens zal Hoofdaannemer nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade of 
winstderving, met name ook niet als bedoeld in art. 7:764 B.W. dan wel bedoeld in 
soortgelijke regelingen, bijv. § 14 lid 10 UAV 1989.  
 
 
 
10.3 In de gevallen hiervoor bedoeld in art. 10 lid 1 onder a, b, c, d, e en g, zal Hoofdaannemer 
bevoegd zijn om voor de voltooiing van de opdracht gebruik te maken of te doen maken van 
de op het werk aanwezige door de opdrachtnemer aangevoerde materialen, bouwstoffen en 
hulpmaterialen. 
 
 
 
10.4 In de gevallen hiervoor bedoeld in art. 10 lid 1 onder a, b, c, d, e en g zal Hoofdaannemer 
voorts bevoegd zijn om eventuele andere met opdrachtnemer lopende overeenkomsten 
direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden onder toepassing 
van hetgeen overigens in dit artikel 10 is bepaald. 
 
  
10.5 Alle schade of nadeel onder welke benaming ook voor Hoofdaannemer uit de toepassing 
van dit artikel voortvloeiend kan zij ten laste brengen van opdrachtnemer en met eventueel 
door haar verschuldigde bedragen verrekenen; daartoe is Hoofdaannemer óók gerechtigd 
indien zij van de in art. 10 lid 1 bedoelde bevoegdheid tot ontbinding geen gebruik maakt. 
Desbetreffende schadevorderingen op de opdrachtnemer zijn – eventueel na in redelijkheid 
op voorschotbasis met voldoende marge t.g.v. Hoofdaannemer te zijn begroot door 
Hoofdaannemer – onmiddellijk opeisbaar. 
 
 
 
10.6 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de overeenkomst met Hoofdaannemer te 
beëindigen op welke wijze of grond dan ook, bijvoorbeeld – maar daartoe niet beperkt - 
door ontbinding in te roepen (ook als dit is wegens een tekortkoming zijdens 
Hoofdaannemer) hetzij door opzegging hetzij beëindiging o.g.v. wilsgebreken en/of het 
inroepen van vernietiging dan wel een beroep te doen op nietigheid, zonder uitdrukkelijke 
schriftelijk instemming vooraf van de zijde van Hoofdaannemer. Indien opdrachtnemer 
niettemin zich op zodanig standpunt stelt dat de overeenkomst op een van vorenstaande 
gronden is beëindigd c.q. niet (meer) zou bestaan zonder betreffende toestemming van 
Hoofdaannemer dan is de opdrachtnemer aan Hoofdaannemer een boete verschuldigd van 
20% van het bedrag van de vastgelegde aanneemsom tussen partijen onverlet het recht 
van Hoofdaannemer om – eventueel – daarnaast nakoming en/of vergoeding van door 
haar geleden schade te eisen. 
 
 
 
 
 
Artikel 11. Verzekering, vrijwaring 
11.1 De opdrachtnemer zal alle leveringen en werkzaamheden genoegzaam en tot het moment 
bedoeld in artikel 4 lid 5 en in aansluiting daarop gedurende de onderhoudstermijn volgens 
het bestek en/of de hoofdaannemingsovereenkomst van Hoofdaannemer met haar principaal 
verzekeren tegen alle schaden die zich hieraan mochten voordoen dan wel daaruit mochten 
voortvloeien zowel voor het werk als jegens derden (constructie all risk en 
aansprakelijkheidsverzekering). De opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van 
Hoofdaannemer een afschrift van de betreffende polis en desgewenst betalingsbewijs aan 
Hoofdaannemer ter beschikking te stellen. Het risico voor aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer dient gedekt te zijn tot minimaal € 2.500.000,--. Op de polis mag geen 
beperking of uitsluiting staan opgenomen en geen regres - met name ook geen brandregres -  
zijn toegestaan. 
Indien opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt is Hoofdaannemer gerechtigd bedoelde 
verzekering af te sluiten voor rekening van opdrachtnemer. 
Schade ten gevolge van diefstal, vermissing of beschadiging van materialen of materieel, 
dan wel betreffende eigendommen van werknemers of andere hulppersonen van 
opdrachtnemer, dient door opdrachtnemer zelf te worden gedragen en kan nimmer ten laste 
van Hoofdaannemer worden gebracht. 
 
 
 
11.2 De opdrachtnemer draagt zorg dat: 
- de door hem gebruikte machines en materieel zijn verzekerd overeenkomstig de 
eis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; 
- op de W.A.M.-polis geen uitsluitingen voorkomen met betrekking tot schade aan 
onder- en bovengrondse kabels en leidingen inclusief gevolgschade; 
 
  
- Hoofdaannemer als hoofdaannemer alsmede ook de opdrachtgever als 
verzekerde partijen op deze polis worden aangemerkt. 
Desbetreffende stukken dienen op eerste verzoek aan Hoofdaannemer te worden 
overhandigd. 
 
 
 
11.3 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een verzekering die zijn 
 wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade die bij of in verband met de 
 uitvoering van het werk mocht ontstaan. 
 Hoofdaannemer heeft aanspraak op vergoeding door opdrachtnemer van alle schade, van 
welke aard ook, met inbegrip van bedrijfsschade, die het gevolg is van gebreken in dan wel 
risico's ontstaan door de door opdrachtnemer geleverde materialen of uitgevoerde 
werkzaamheden, van fouten gemaakt door c.q. risico's ontstaan door werknemers of andere 
hulppersonen van opdrachtnemer, of enige andere tekortkoming of risico die/dat aan 
opdrachtnemer kan worden toegerekend. 
 
 
 
11.4 De opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor alle gevolgen en schadevorderingen door 
 derden tegen Hoofdaannemer ingesteld, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband 
 houden met gedragingen en werkzaamheden van de opdrachtnemer of van degenen voor 
 wie dan wel het materieel voor hetwelk hij verantwoordelijk is. Deze vrijwaring omvat mede 
 alle kosten van advies en juridische bijstand. 
 
 
 
11.5 Ingeval in afwijking van het gestelde in art. 11 lid 1 in enig geval uitdrukkelijk mocht zijn 
overeengekomen dat enige verzekering door Hoofdaannemer zal worden afgesloten, dan 
wel in alle overige gevallen is Hoofdaannemer nimmer aansprakelijk voor méér dan hetgeen 
door de betreffende assuradeur feitelijk zal worden uitgekeerd ter dekking van de door 
opdrachtnemer geleden schade. Overige c.q. meerdere schade blijft voor rekening van 
opdrachtnemer. 
 
 
 
11.6 Terzake de levering van materialen door opdrachtnemer en zijn daarvoor bestaande 
productaansprakelijkheid is de opdrachtnemer verplicht om op eerste verzoek van 
Hoofdaannemer alle benodigde informatie te verstrekken omtrent de herkomst en de 
producent. Opdrachtnemer vrijwaart, met inbegrip van alle kosten van advies en 
juridische bijstand, Hoofdaannemer voor iedere aanspraak krachtens 
productaansprakelijkheid in de breedste zin. 
 
 
 
11.7 Het in dit artikel 11 leden 1 tot en met 6 bepaalde is van toepassing met terzijdestelling van al 
hetgeen hieromtrent in het bestek of anderszins door de Hoofdaannemer met de principaal 
van het werk is overeengekomen. 
 
 
 
 
 
Artikel 12. Toestemming principaal 
  
 
12.1 De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden: 
- het werk waarvoor Hoofdaannemer aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is 
conform dat aanbod aan Hoofdaannemer opgedragen, en 
 - de principaal heeft aan Hoofdaannemer bevestigd goedkeuring te verlenen aan de 
inschakeling van de opdrachtnemer door Hoofdaannemer. 
 
 
  
Artikel 13. Geschillen 
13.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig 
worden beschouwd - die naar aanleiding van de opdracht of van overeenkomsten die 
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Hoofdaannemer en opdrachtnemer mochten 
ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de 
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie maanden voor de dag van 
de door aan de principaal voor het hoofdwerk gedane prijsopgave luidden. 
 
 
 
13.2 Evenwel heeft Hoofdaannemer het recht om de vorenstaande bepaling van artikel 13 lid 1 
buiten toepassing te verklaren en eventuele geschillen met de opdrachtnemer ter 
beslechting voor te leggen aan de gewone Burgerlijke Rechter ingeval dit - om 
Hoofdaannemer moverende redenen bijvoorbeeld wegens samenhang met geschillen 
zijdens andere bij het bouwproces betrokken partijen die onder de competentie van de 
Burgerlijke Rechter vallen - Hoofdaannemer geraden voorkomt. Ook het moment van deze 
keuze zal door Hoofdaannemer worden bepaald aan de hand van alle overige voor haar 
relevante (redelijke) factoren en afwegingen. 
 
 
 
13.3 Indien geschillen mochten ontstaan is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het 
geschil, niet gerechtigd om de voldoening aan de lopende overeenkomsten op te schorten of 
te wijzigen.  
 
 
 
13.4 In geval van niet-volledige en/of niet-tijdige nakoming door opdrachtnemer van zijn 
verplichtingen komen alle in verband daarmee aan de zijde van Hoofdaannemer gemaakte 
kosten zoals kosten van door derden opgemaakte c.q. op te maken rapportages, 
proceskosten en overige kosten van rechtskundige bijstand, derhalve zowel in als buiten 
rechte door Hoofdaannemer gemaakt of nog te maken, ten laste van de opdrachtnemer.  
 
 
 
13.5 Nederlands Recht is van toepassing.