Algemene inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

  

van toepassing op opdrachtnemers van RAEDTS BOUWBEDRIJF B.V. en van BOUWMIJ JANSSEN B.V. alsmede van alle dochter- c.q. gelieerde vennootschappen, zoals vastgesteld op 23 februari 2018 en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Limburg locatie Roermond op 27 februari 2018 onder aktenummer 3/2018. 

  Index artikelen 

 1.  algemeen 

 2.  verplichtingen opdrachtnemer 

 3.  ontwerpstukken, tekeningen  

 4.  leveringen, goedkeuring, garantie 

 5.  werkwijze 

 6.  planning/tijdschema 

 7.  betaling 

 8.  belastingen, premies, CAO 

 9.  verbod op verpanding e.d. 

10. ontbinding 

11. verzekering, vrijwaring 

12. overeenkomst/toestemming principaal 

13. geschillen 

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door RAEDTS BOUWBEDRIJF B.V. en van BOUWMIJ JANSSEN B.V., hierna te noemen: Hoofdaannemer, te verstrekken opdrachten tot zowel het doen leveren van goederen, het (doen) verrichten van diensten in de breedste zin (waaronder ontwerpdiensten en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten onder welke noemer ook), het huren van materieel alsook het in onderaanneming uitbesteden van werkzaamheden. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanvragen zijdens  Hoofdaannemer tot het uitbrengen van offertes. Waar in deze voorwaarden "Opdrachtnemer" staat, dient mede gelezen en verstaan te worden “Onderaannemer”, "Leverancier" casu quo "Verhuurder" en ook andersom. 

   

1.2 Niet van toepassing zijn alle algemene of bijzondere voorwaarden van leveranciers, verhuurders en onderaannemers, daaronder begrepen bepalingen en bedingen vermeld in offertes of bevestigingen van leveranciers en onderaannemers, die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Hoofdaannemer zijn aanvaard en ondertekend. In geval van zodanige uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding gelden die door Hoofdaannemer aanvaarde voorwaarden alleen voor de specifieke opdracht ten aanzien waarvan zij zijn overeengekomen. 

 

 1.3   Het uitbrengen van een offerte aan Hoofdaannemer brengt voor Hoofdaannemer nimmer enige financiële verplichting mee jegens de offrerende of jegens een derde partij. Alle bij een offerte gevoegde stukken, en in het kader daarvan door de aanbieder verrichte werkzaamheden, zijn voor Hoofdaannemer geheel kosteloos behoudens indien daarvoor uitdrukkelijk vooraf schriftelijk enige vergoeding is overeengekomen. 

 

1.4 Op alle opdrachten van Hoofdaannemer zijn, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing: 

- a. Deze algemene voorwaarden. 

- b. De in de hoofdaannemingsovereenkomst en in het daarbij behorende bestek c.q. technische omschrijving, naar aanleiding waarvan een opdracht wordt verstrekt, vermelde voorwaarden, voorschriften en bepalingen, tekeningen e.d., met dien verstande dat daar waar in deze stukken staat "aannemer" gelezen moet worden "opdrachtnemer" en in plaats van "directie" of "opdrachtgever" gelezen moet worden Hoofdaannemer. 

- c. De inhoud van (de) proces(sen)-verbaal en/of staten van aanwijzing, alsmede van alle eventuele veranderingen of aanvullingen van het bestek. In geval van strijdigheid tussen enerzijds de overeenkomst tussen Hoofdaannemer en opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden, en anderzijds de stukken bedoeld onder b en c hiervoor aangegeven, prevaleren achtereenvolgens deze overeenkomst en algemene voorwaarden en vervolgens de stukken genoemd eerstens onder c en vervolgens onder b. 

 

1.5 Een opdracht is pas dan bindend voor Hoofdaannemer zodra de door Hoofdaannemer aan de opdrachtnemer verzonden opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer voor akkoord getekend aan Hoofdaannemer bevestigd. Indien de door Hoofdaannemer verzonden opdrachtbevestiging niet binnen uiterlijk 8 dagen na verzenddatum, door de opdrachtnemer getekend aan Hoofdaannemer is geretourneerd, is Hoofdaannemer vrij zich tot een ander te wenden en van iedere verplichting ten deze jegens de opdrachtnemer/aanbieder ontslagen.  Evenwel kan een opdrachtnemer, eenmaal aangevangen zijnde met de uitvoering, zich nimmer beroepen op onverbindendheid van de overeenkomst en van deze voorwaarden welke hij geacht wordt te hebben aanvaard. Hoofdaannemer heeft echter wel het recht om alle betalingen op te schorten van de al verrichte leveringen c.q. werkzaamheden totdat haar opdrachtbevestiging (ongewijzigd en) door opdrachtnemer getekend retour is ontvangen.  

  

1.6 In geval van eventuele ontbinding van de overeenkomst tussen partijen raakt deze ontbinding nimmer de toepasselijkheid van onderhavige algemene inkoopvoorwaarden. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding voor zover betreffende de toepasselijkheid van de onderhavige inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk uit. De gevolgen van een eventuele ontbinding van de overeenkomst zijn en blijven derhalve onderworpen aan de toepasselijkheid van deze algemene inkoopvoorwaarden. 

 

 

Artikel 2. Verplichtingen opdrachtnemer 

De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn de navolgende. 

 2.1. De opdrachtnemer heeft kennis genomen van de door Hoofdaannemer aangereikte stukken ter zake van de opdrachtnemer gevraagde prestatie; de opdrachtnemer staat er voor in dat, naast hetgeen de opdrachtnemer in zijn offerte heeft beschreven, zijn aanbieding in ieder geval geheel voldoet aan de van hem door Hoofdaannemer volgens bedoelde stukken gevraagde prestatie. Indien bij de offerte-aanvraag of opdrachtverstrekking (een der) in art. 1 lid 4 genoemde stukken niet aan opdrachtnemer zijn toegezonden, rust op opdrachtnemer de verplichting deze bij Hoofdaannemer op te vragen en is Hoofdaannemer verplicht deze stukken onverwijld aan opdrachtnemer beschikbaar te stellen. In geen geval zal de opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige volgens de in art. 1 lid 4 bedoelde stukken toepasselijke bepaling of van kracht zijnd stuk kunnen beroepen.  De opdrachtnemer dient de aan hem verstrekte opdracht dan wel leverantie goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.  De opdrachtnemer garandeert dat de overeengekomen prijs alle werkzaamheden en/of leveringen omvat die – direct of indirect – tot de werkzaamheden/leveringen behoren die nodig zijn om de overeenkomst compleet uit te voeren. 

   2.2. De opdrachtnemer dient uitsluitend de door Hoofdaannemer – dus niet door derden - gegeven orders en aanwijzingen te volgen; dit ontheft echter de opdrachtnemer niet van de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid welke onder alle omstandigheden volledig bij de opdrachtnemer blijft berusten. 

  2.3. De opdrachtnemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgave of aanbieding rechtstreeks aan de opdrachtgever van Hoofdaannemer dan wel aan andere bij het project betrokkenen voor uitbreiding of wijziging van het werk. 

   2.4. Indien de opdrachtnemer handelt in strijd met enige verplichting opgenomen in dan wel voortvloeiende uit de overeenkomst met Hoofdaannemer, is opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor alle schade en kosten. De opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor aansprakelijkheid van Hoofdaannemer jegens de principaal en/of derden wegens het niet-naleven door de opdrachtnemer van enige verplichting ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de Wet. 

 2.5. De opdrachtnemer dient Hoofdaannemer een staat te overhandigen, vermeldende van alle werknemers en andere hulppersonen, die door opdrachtnemer van dag tot dag aan het werk zijn gesteld de namen, adressen, geboortedatum, het door hen verdiende loon, hun BSN-nummer en hun inschrijvingsnummer bij de uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen/Belastingdienst. Aan Hoofdaannemer dienen tevens desgevraagd de loonstaten ter inzage verstrekt te worden en Hoofdaannemer dient in de gelegenheid gesteld te worden de diverse loongegevens te verifiëren bij o.a. de werknemers en andere hulppersonen van de opdrachtnemer dan wel door inzage in de administratie van de opdrachtnemer.   Alle werknemers en hulppersonen dienen dagelijks, vóór aanvang werkzaamheden op de bouwplaats, de presentielijst aldaar te tekenen. Werknemers en andere hulppersonen van opdrachtnemer dienen zich op het eerste verzoek van Hoofdaannemer te legitimeren met een origineel en geldig legitimatiebewijs. Van werknemers voor welke, wegens hun land van herkomst dan wel uit anderen hoofde, een tewerkstellingsvergunning vereist is, dient de opdrachtnemer aan Hoofdaannemer die tewerkstellingsvergunning en overige wettelijk vereiste documenten ter inzage te verstrekken en kopie daarvan te overhandigen. Van alle zelfstandige hulppersonen dienen tevens genoegzame documenten te worden overgelegd ten bewijze van hun zelfstandig ondernemerschap, zulks geheel ter vrije beoordeling door Hoofdaannemer. 

  Ingeval van schending van een der vorenstaande verplichtingen is Hoofdaannemer bevoegd om aan de opdrachtnemer een aan Hoofdaannemer te verbeuren onmiddellijk opeisbare boete op te leggen tot een bedrag van € 250,- vermeerderd met BTW per overtreding per dag en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd hetgeen overigens in de onderhavige voorwaarden - met name ook in art. 8 lid 7 - is bepaald. 

  2.6. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, welke Hoofdaannemer krachtens de door haar gesloten aannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in deze overeenkomst omschreven werk of de leverantie een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. 

 2.7. De opdrachtnemer verplicht zich alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen waaronder ook de hiervoor bedoelde, voor zover betrekking hebbende op het door hem uit te voeren werk, na te leven en in acht te nemen; hij draagt zorg voor alle vergunningen welke verband houden met het door hem aangenomen gedeelte van het werk. 

  2.8. De opdrachtnemer is verplicht na te leven en op te volgen alle overheidsvoorschriften op het gebied van inschakeling van werknemers en andere hulppersonen zoals – maar niet daartoe beperkt – de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml), de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbo-besluit, in het bijzonder de Afdelingen specifiek voor de bouw en overige arbo-regelgeving (zoals o.a. de Arboregeling, de Beleidsregels arbo-wetgeving dan wel arbo-catalogi, de Ai-bladen), voorschriften, richtlijnen en instructies van de Arbeidsinspectie, het Arbo-beleidsplan van Hoofdaannemer c.q. het Veiligheids- en Gezondheidsplan alsmede de instructies van Hoofdaannemer ter zake van veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften e.d.. De aanwezigheid en het gebruik van de benodigde veiligheids- en andere voorzieningen tot borging van de hierboven genoemde verplichtingen behoort onder alle omstandigheden tot de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal deze verplichtingen onverkort doorleggen naar alle door hem in te schakelen onderaannemers en andere hulppersonen.  Opdrachtnemer zal Hoofdaannemer ter zake volledig vrijwaren voor alle consequenties bij niet-voldoening door opdrachtnemer aan deze verplichtingen zowel tegen eventuele letselschade- en andere schadeaanspraken van werknemers c.q. derden alsook  tegen boetes, sancties, of welke andere gevolgen ook. 

  2.9. De opdrachtnemer verplicht zich jegens Hoofdaannemer om aan zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringen alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke C.A.O. stipt na te leven; opdrachtnemer dient aan Hoofdaannemer desgevraagd telkenmale een verklaring te overleggen van maximaal 3 maanden oud, af te geven door de Belastingdienst, uit welke verklaring blijkt dat opdrachtnemer zijn desbetreffende verplichtingen nakomt. 

2.10. Opdrachtnemer accepteert dat Hoofdaannemer niet aansprakelijk is voor kosten, schade en interesten welke bij opdrachtnemer kunnen ontstaan door wijziging in de planning c.q. stagnatie van het werk, door welke oorzaak ook. 

 

Artikel 3. Ontwerpstukken, tekeningen 

3.1 Tekeningen, afbeeldingen en berekeningen welke Hoofdaannemer verstrekt, blijven eigendom van Hoofdaannemer en mogen door de opdrachtnemer niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven behoudens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle op het werk betrekking hebbende gegevens.  

3.2 Op opdrachtnemer rust de verplichting om door Hoofdaannemer ter beschikking gestelde tekeningen en omschrijvingen e.d. op fouten en/of onduidelijkheden te controleren en voorts geldt ter zake dergelijke fouten en/of onduidelijkheden een waarschuwingsplicht jegens Hoofdaannemer. Indien nagelaten wordt Hoofdaannemer op dergelijke fouten of onduidelijkheden te wijzen wordt de opdrachtnemer geacht in strijd met de goede trouw te handelen en is hij volledig aansprakelijk voor de schade c.q. voor alle schadelijke gevolgen welke voortvloeit/voortvloeien uit de bedoelde fouten of onduidelijkheden.   

3.3 De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van ontwerp en materiaalkeuze ongeacht of ontwerp en materiaalkeuze afkomstig zijn van opdrachtnemer dan wel afkomstig zijn van de opdrachtgever of derden; de opdrachtnemer geldt als specialist op zijn vakgebied en is voor alle uit het ontwerp c.q. uit de materiaalkeuze voortvloeiende schade aansprakelijk en hij zal Hoofdaannemer volledig vrijwaren voor alle aanspraken van de principaal of derden, welke vrijwaring zowel de inhoudelijke aansprakelijkheid als de juridische behandeling daarvan zal omvatten. 

3.4 In aansluiting op het in voorgaande leden 3.2 en 3.3 bepaalde is artikel 7:753 lid 2 BW uitgesloten. Geen enkele prijsverhoging is toegestaan behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en  schriftelijke instemming van de Hoofdaannemer. De Hoofdaannemer mag instemming weigeren zonder opgaaf van redenen.   

3.5 De opdrachtnemer zal bij offertes, leveringsbevestigingen zijnerzijds, bij door hem uitgewerkt tekenwerk en bij alle andere door hem vervaardigde stukken steeds zorgdragen dat wordt geattendeerd op daarin voorkomende afwijkingen van eerdere documenten van Hoofdaannemer dan wel welke door Hoofdaannemer uitdrukkelijk zijn geaccordeerd. Die attendering zal uitdrukkelijk en specifiek op betreffende documenten moeten zijn aangebracht bij ieder  afwijkend detail bijvoorbeeld middels pijlen en/of andere onmiskenbaar duidelijke vermelding "afwijking!". Iedere eventueel gevraagde controle zijdens Hoofdaannemer beperkt zich tot zodanige uitdrukkelijk aangegeven afwijkingen zodat opdrachtnemer zich nimmer kan beroepen op overige tekst en/of aanduidingen in documenten van opdrachtnemer. Daarnaast geldt onverminderd dat Hoofdaannemer door het nazien van dergelijke stukken nimmer aansprakelijkheid voor de juistheid daarvan aanvaardt; opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen van zijn prestatie aan de overeenkomst conform het in art. 2 lid 1, in art 3 leden 2 en 3 en overigens in de overeenkomst gestelde.  

3.6 Goederen, werkwijzen, tekeningen en overige stukken welke opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Hoofdaannemer heeft ontwikkeld, waaronder eventueel met betrekking tot technische installaties aangepaste producten c.q.programmatuur, komen uitsluitend aan Hoofdaannemer toe en mogen niet dan met schriftelijke toestemming van Hoofdaannemer aan derden ter beschikking worden gesteld c.q. in gebruik worden gegeven, onder welke titel dan ook. Hoofdaannemer geldt als de maker of ontwerper. Voor zoveel nodig draagt de opdrachtnemer, door en bij het sluiten van de overeenkomst met Hoofdaannemer, bedoelde rechten van intellectuele eigendom aan Hoofdaannemer over. 

3.7 Terzake de toegepaste materialen, werkwijzen e.d. staat de opdrachtnemer jegens Hoofdaannemer ervoor in dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- en/of octrooirechten dan wel andere intellectuele rechten van derden. De opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor schade en aanspraken wegens inbreuk op zodanige intellectuele rechten van derden.  

3.8 Na het gereedkomen van de werkzaamheden dan wel na de levering zullen revisietekeningen door de opdrachtnemer direct aan Hoofdaannemer worden verstrekt desverlangd ook digitaal (in de format welke voor de opzet/bewerking van bedoeld onderdeel is gebruikt). Attesten, rapportage aanvullende testen, certificaten, garantiebewijzen, onderhoudsvoorschriften en/of instructieboeken e.d. dient opdrachtnemer, indien deze volgens de overeenkomst worden verlangd danwel voor de gebruiker nuttig of wenselijk zijn, en spoedigste doch uiterlijk binnen 2 weken na levering/uitvoering, en in ieder geval voor indiening van de laatste termijnbetaling, aan Hoofdaannemer ter beschikking te stellen. Indien volgens de hoofdaannemingsovereenkomst deze stukken eerder worden verlangd zal de opdrachtnemer daaraan gevolg geven en ze tijdig vóór het verlangde tijdstip verstrekken. Hoofdaannemer heeft het recht om betaling van facturen (waaronder alle op dat moment openstaande facturen) op te schorten totdat genoemde documenten in het bezit van Hoofdaannemer zijn gesteld. 

 

Artikel 4. Leveringen, goedkeuring, garantie 

4.1 Geleverde en door Hoofdaannemer ontvangen materialen zijn direct eigendom van Hoofdaannemer, ook ingeval betaling of verwerking nog niet heeft plaatsgevonden. Niet aanvaarde materialen blijven eigendom van de opdrachtnemer.   

4.2 Het risico van alle in art. 4 lid 1 bedoelde materialen blijft voor rekening van opdrachtnemer tot aan de oplevering bedoeld in art. 4 lid 5 hieronder. Opdrachtnemer dient deze materialen genoegzaam te verzekeren. 

4.3 De levering van onder het Bouwstoffenbesluit vallende grond c.q. bouwstoffen zal voldoen aan de kwaliteit 'schone grond' resp. 'categorie 1 bouwstoffen'. Mindere kwaliteit is in strijd met de leveringsplicht van opdrachtnemer en hoeft door Hoofdaannemer niet te worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal voorts bij de betreffende levering aan Hoofdaannemer ter hand stellen de bijbehorende kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat het geleverde materiaal in de overeengekomen categorie valt. Indien terzake de toepassing van het materiaal een meldingsplicht geldt krachtens het Bouwstoffenbesluit dan wel krachtens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren dan wel enige andere wettelijke regeling, dan zal opdrachtnemer zorg dragen voor voldoening aan die meldingsplicht zulks onder afschrift van alle desbetreffende stukken aan Hoofdaannemer. Opdrachtnemer zal in het kader van bedoelde wetgeving Hoofdaannemer volledig vrijwaren voor feitelijke en juridische bemoeienis met en consequenties van de desbetreffende materialen, waaronder mede te verstaan vrijwaring voor feitelijke afhandeling van de communicatie met het bevoegd gezag, voldoening aan aanschrijvingen en eventuele beschikkingen terzake bestuursdwang c.q. dwangsommen. 

4.4 Tijdens de uitvoering van de opdracht en ook in aansluiting daarop tijdens de verdere realisatie van het project door Hoofdaannemer, behoudt Hoofdaannemer zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving materialen c.q. bouwdelen te onderzoeken dan wel door derden te doen onderzoeken om te beoordelen of voldaan wordt aan de in het contract gestelde eisen. De opdrachtnemer verleent op eerste desbetreffend verzoek volledige medewerking aan zodanig onderzoek en zal daarvoor geen kosten aan Hoofdaannemer in rekening brengen.  

  4.5 Het geleverde en/of geproduceerde geldt eerst dan als definitief goedgekeurd zodra het door de principaal van Hoofdaannemer in oplevering is aanvaard; zodanige oplevering ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting in te staan voor de goede en duurzame kwaliteit van het geleverde. De onderhoudstermijn tussen Hoofdaannemer en opdrachtnemer loopt tot en met de einddatum van de onderhoudstermijn van Hoofdaannemer jegens de principaal.  

4.6 Indien een proefstuk is overeengekomen, is Hoofdaannemer bevoegd om bij afkeuring van dit proefstuk door haar en/of door de directie van het werk, de overeenkomst met opdrachtnemer met onmiddellijke ingang zonder nadere discussie te ontbinden. Ook ingeval de leverantie wat kwaliteit, afmeting, tolerantie of hoedanigheid betreft dan wel anderszins niet aan de overeengekomen condities beantwoordt, heeft Hoofdaannemer zonder tot enige ingebrekestelling gehouden te zijn, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de levering te weigeren en de opdracht, naar keuze, geheel of gedeeltelijk te annuleren. Zodanige ontbinding is steeds onder voorbehoud van rechten zijdens Hoofdaannemer in het bijzonder de aanspraak op vergoeding van alle schade c.q. meerdere kosten welke Hoofdaannemer elders moet maken. 

4.7 Afgekeurde en/of ondeugdelijke leveranties dienen op eerste aanzegging voor rekening van de opdrachtnemer door deze te worden hersteld en/of vervangen en/of te worden verwijderd. Bij in gebreke blijven van opdrachtnemer heeft Hoofdaannemer het recht herstellingen en/of vervangingen en/of verwijdering voor rekening van de opdrachtnemer te doen uitvoeren, zo nodig door derden.  De Hoofdaannemer heeft voorts te allen tijde het recht om eventuele gebreken in het werk van opdrachtnemer voor diens rekening terstond en met passeren van opdrachtnemer zelf te (doen) herstellen indien zulks – naar het uitsluitend oordeel van de Hoofdaannemer – geboden of wenselijk is. Dit geldt eveneens voor de situatie na oplevering zulks met terzijdestelling van artikel 7: 759 leden 1 en 2.   

Kosten terzake mag Hoofdaannemer direct in verrekening brengen. In zodanig geval blijft de opdrachtnemer onverkort aansprakelijk voor eventuele verdere tekortkomingen, alsook kan opdrachtnemer hierop nimmer een beroep doen tot afwering of ontkenning van zijn garantieverplichtingen en dient hij deze garantieverplichtingen onverkort te handhaven en na te komen. 

4.8 Indien om welke reden dan ook de opdrachtnemer voorziet, niet tijdig te kunnen voldoen aan enige verplichting zal deze Hoofdaannemer hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen, onder opgave van de reden en de verwachte duur van de vertraging. 

4.9 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige uitvoering van de aan hem  verstrekte opdracht. Bij niet-voldoening hieraan dan wel aan een of meer van de andere uit  de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade 

4.10 Opdrachtnemer zal minimaal aan de principaal die garanties verstrekken op zijn werkzaamheden en leveranties, welke door de principaal krachtens bestek, eventuele nota's van wijziging en verdere contractstukken verlangd kunnen worden. Daarnaast blijft opdrachtnemer, ongeacht andersluidende bedingen in de garantievoorwaarden welke bedingen tussen partijen als niet geldend worden beschouwd, aansprakelijk volgens alle regels van het Burgerlijk Wetboek en de contractstukken.   De bepaling van BW 7:758 lid 3 terzake ontslag uit aansprakelijkheid voor kenbare gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de in BW 7:761 lid 1 genoemde termijn van 2 jaar is uitgesloten en tussen opdrachtnemer en Hoofdaannemer niet van toepassing. 

4.11 De opdrachtnemer draagt zorg en staat in voor de eigenschappen van onder CE- markering geleverde goederen en materialen. De opdrachtnemer is verplicht om uiterlijk op  het tijdstip van levering - doch op een eerder tijdstip indien Hoofdaannemer dat wenst - de  bijbehorende prestatieverklaring met alle daartoe behorende documenten over te leggen.  De opdrachtnemer zal Hoofdaannemer vrijwaren voor kosten en schade alsmede voor  aanspraken van derden - (rechts)personen of instanties - voor het geval bedoelde  goederen en materialen niet aan de volgens de CE-markering vereiste eigenschappen  voldoen. Deze verplichting eindigt niet bij de levering of oplevering door de opdrachtnemer  noch eindigt deze bij de in art. 2 lid 5 bedoelde oplevering van het project aan de principaal  van Hoofdaannemer. 

4.12 Prijzen zijn gebaseerd op franco-levering op het door Hoofdaannemer aangegeven adres inclusief emballage gelost en getast dan wel aangebracht op aanwijzing van Hoofdaannemer tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Goederen reizen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Breuk en beschadiging ontstaan bij het laden, tijdens het transport en bij het lossen en tassen dan wel aanbrengen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer tenzij Hoofdaannemer hieraan grove schuld zou hebben. 

4.13 Levering van meer of minder wordt slechts geaccepteerd ingeval ter zake uitdrukkelijk schriftelijk accoord is gegeven door Hoofdaannemer. Wijzigingen in de zin van verhogingen van prijzen, lonen, kosten sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, welke dan ook, waaronder begrepen markt- en andere risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, en in dat laatste geval slechts dan indien zowel de verhogingen wettelijk zijn toegestaan alsook door Hoofdaannemer op gelijke wijze kunnen worden doorberekend aan de principaal. Opdrachtnemer ziet met betrekking tot de hier beschreven factoren af van en kan geen beroep doen op B.W. 6:258 dan wel soortgelijke bepalingen zoals artikel 7:753 lid 1 en/of eventueel (indien van toepassing) § 47 UAV 2012. 

  

Artikel 5. Werkwijze 

5.1 Tenzij anders vermeld, wordt door Hoofdaannemer geen hulp of dienst verleend bij de uitvoering van de werkzaamheden dan wel de levering of de lossing van goederen. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor eventuele verlichting en hulpmaterialen. Indien echter gebruik wordt gemaakt van door Hoofdaannemer ter beschikking gesteld materieel, is opdrachtnemer daarvoor verantwoordelijk tot het tijdstip dat het materieel door opdrachtnemer bij de uitvoerder van Hoofdaannemer is ingeleverd tegen ontvangst van reçu; op dit reçu wordt aantekening gemaakt van eventuele schade. Zodanige aantekening is voor opdrachtnemer bindend ook t.a.v. de (eventueel nader door de uitvoerder vast te stellen) kosten van herstel of vervanging, deze kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient derhalve het hem ter beschikking gestelde materieel goed te gebruiken en/of te onderhouden bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten. Hoofdaannemer zal voor de beschikbaarstelling van materieel aan de opdrachtnemer, aan deze de kosten in rekening brengen. 

5.2 Hoofdaannemer kan zijn principaal of de bouwdirectie schriftelijk verzoeken orders en aanwijzingen rechtstreeks aan de opdrachtnemer te verstrekken. In dat geval is de opdrachtnemer, in afwijking van art. 2 lid 2 verplicht tevens deze orders en aanwijzingen op te volgen mits hij afschrift van dit bedoelde verzoek  aan de bouwdirectie heeft ontvangen. 

5.3 Hoofdaannemer heeft de bevoegdheid om werknemers of andere hulppersonen van de opdrachtnemer de toegang tot het project te ontzeggen dan wel deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc. zonder dat de opdrachtnemer hieraan enige aanspraak kan ontlenen. Dit geldt voorts ook voor werknemers of andere hulppersonen die niet op eerste desbetreffend verzoek van Hoofdaannemer een geldige legitimatie (paspoort of rijbewijs) kunnen overhandigen en/of weigeren Hoofdaannemer in de gelegenheid te stellen daarvan ten behoeve van Hoofdaannemer administratie een kopie te laten maken, dan wel andere in art. 2 lid 5 bedoelde bescheiden en kopieën niet zijn overhandigd. 

5.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hoofdaannemer is uitbesteding en/of onderaanbesteding dan wel levering door derden niet toegestaan. Een ZZP-er geldt als onderaannemer. De opdrachtnemer is voorts niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde - "uitgeleende" - arbeidskrachten dan na van Hoofdaannemer verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van werk of inlening van arbeidskrachten als bedoeld in dit lid, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften voortvloeiende uit de Wet Ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet 1990 artt. 34 en 35) stipt na te leven. 

5.5 Indien de opdrachtnemer het werk met inachtneming van het hiervoor in art. 5 lid 4 bepaalde - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere opdrachtnemer/onderaannemer dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van deze overeenkomst deel uit te maken, in dier voege dat de opdrachtgevende onderaannemer daarin de rechtspositie inneemt van Hoofdaannemer en de opdrachtnemende onderaannemer die van de onderaannemer. Indien de opdrachtnemer hier niet aan voldoet geldt dit als verzuim en heeft Hoofdaannemer het recht om - namens opdrachtnemer die bij deze daartoe aan Hoofdaannemer volmacht geeft - diens overeenkomst met de betreffende onderaannemer terstond te ontbinden c.q. op te zeggen; eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen blijven geheel voor rekening van opdrachtnemer. 

5.6 De opdrachtnemer is verplicht om orders en aanwijzingen van de uitvoerder van Hoofdaannemer betreffende de inrichting van de bouwplaats en de omgeving daarvan, het parkeren van  auto's, het plaatsen van voorwerpen (materieel, materialen, gereedschappen e.d.) terstond op te volgen. 

5.7 Onverlet het in vorenstaand art. 5 lid 6 bepaalde is Hoofdaannemer nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of goederen - waaronder voertuigen - van opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen, door welke oorzaak ook ontstaan. behoudens ingeval opzet of grove schuld van de directie danwel hogere leidinggevenden van Hoofdaannemer wordt aangetoond. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen dat eventuele risico's verzekerd zijn of anderszins door hem zelf c.q. betrokken belanghebbenden worden gedragen. Opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor eventuele aanspraken. 

5.8. Tijdens en na diens werkzaamheden verplicht de opdrachtnemer zich op eerste aanwijzing en ten genoege van de uitvoerder tot het schoonhouden en opruimen van werkterrein respectievelijk object en het afvoeren van emballage, overtollig materiaal, vuil en afvalresten. Indien de opdrachtnemer nalatig blijft dit te doen, is Hoofdaannemer gerechtigd deze werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer te laten uitvoeren. Opdrachtnemer dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor afvoer van bij zijn werkzaamheden vrijkomende (afval)materialen en hij dient daarbij de instructies van Hoofdaannemer’ uitvoerder op te volgen. Eventuele voor Hoofdaannemer’ personeel getroffen afvoervoorzieningen (container) mogen door opdrachtnemers personeel niet worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk dit gebruik wel is toegestaan. Voor verontreiniging van het bouwproject of de afvalvoorzieningen met chemisch afval, is de opdrachtnemer volledig aansprakelijk en alle schade en kosten zullen op hem worden verhaald. 

 

Artikel 6. Planning/tijdschema 

6.1 De opdrachtnemer accepteert dat de volgorde van de te verrichten werkzaamheden door Hoofdaannemer wordt bepaald. De opdracht zal dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de voortgang van het hoofdwerk en naar de eisen welke i.v.m. die voortgang kunnen worden gesteld, een en ander ter beoordeling van Hoofdaannemer. 

6.2 De opdrachtnemer verplicht zich om zich stipt te houden aan het tijdschema voor de uitvoering van zijn werkzaamheden c.q. zijn leveringen. Hoofdaannemer heeft het recht dit tijdschema in verband met het tempo van de bouw aan te passen c.q. te verlengen of te verkorten, zo nodig kan voortzetting van de werkzaamheden buiten de normale werktijd worden gevergd zonder aanspraak op bijbetaling.  

6.3 Indien de opdrachtnemer zich niet houdt aan het tijdschema dan wel het tijdschema in enig onderdeel overschrijdt, is hij van rechtswege en zonder nadere aanmaning in hem toerekenbaar verzuim. Hoofdaannemer heeft in dat geval het recht om alle ontstane kosten waaronder eventueel aan de principaal verschuldigde kortingen, boetes e.d. aan de opdrachtnemer in rekening te brengen; alles onverlet de rechten van Hoofdaannemer uit art. 10 dezer voorwaarden.  In alle gevallen is Hoofdaannemer bij overschrijding gerechtigd ander personeel direct in te zetten waarvan de kosten alsdan voor rekening van opdrachtnemer komen. Niettemin blijft ook in dat geval de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste uitvoering.  Van niet-toerekenbaarheid aan opdrachtnemer, kan in ieder geval geen sprake zijn ingeval de overschrijding een gevolg is van de eigen bedrijfsvoering van de opdrachtnemer en/of het niet tijdig kunnen beschikken over voldoende en goed personeel, materieel en/of materialen en/of leveranties en/of prestaties van derden (leveranciers of onderaannemers van opdrachtnemer). 

6.4 De boete c.q. korting bij overschrijding van het tijdschema, of van enig onderdeel daarvan door de opdrachtnemer - naast het in voorgaand art. 6 lid 3 bepaalde - aan Hoofdaannemer verschuldigd bedraagt in alle gevallen en tenminste per kalenderdag 2% van de aanneemsom geldend tussen Hoofdaannemer en de opdrachtnemer, zulks evenwel met een minimum van € 500,- per kalenderdag. 

6.5 De in lid 3 bedoelde kosten alsmede de in lid 4 bedoelde boete is verschuldigd en terstond opeisbaar bij overschrijding van de planning volgens de laatstelijk in de bouwvergadering goedgekeurde editie, en wel op het moment van overschrijding en door het enkele feit van de overschrijding. Eenmaal bij overschrijding van de op dat tijdstip geldende planning verbeurde boete en kosten blijven verschuldigd ook wanneer nadien een gewijzigde planning in de bouwvergadering wordt geaccordeerd. 

 

Artikel 7. Betaling 

7.1 Hoofdaannemer zal slechts tot betaling overgaan zodra de levering/het werk of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft door de opdrachtnemer naar genoegen en aantoonbaar is geleverd/uitgevoerd - onverlet het bepaalde in art. 4 leden 2 t/m 7 - en nadat de opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond dat de in het werk gestelde werknemers het hun toekomende is uitbetaald en aan de verplichtingen terzake van loonbelasting en loonheffingen (zijnde premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en eventuele premies/verplichtingen bedrijfstakeigen regelingen) is voldaan. 

7.2     Er kan geen meerwerk of andere financiële aanspraak - onder welke benaming dan ook – rechtsgeldig aan Hoofdaannemer worden gefactureerd indien daarbij geen schriftelijke opdracht of andere schriftelijke akkoordverklaring zijdens Hoofdaannemer, door de opdrachtnemer wordt overgelegd. Hoofdaannemer is ingeval van het ontbreken van een schriftelijke opdracht als in art. 7 lid 6 bedoeld of schriftelijke (uitdrukkelijke) accoordverklaring terzake én het aspect meerwerk én het bedrag, niet verplicht tot betaling.  

7.3 Er dient voor ieder werk afzonderlijk te worden gefactureerd. Een factuur dient slechts op één project betrekking te hebben. Meer/minderwerk dient afzonderlijk - dus niet in combinatie met termijnen - te worden gefactureerd.  Bij de factuur waarmee aanspraak op enige betaling wordt gemaakt, dient een bon en een manuren-verantwoordingslijst volgens een door Hoofdaannemer te verstrekken, althans goed te keuren model, bijgesloten te zijn, ondertekend door de uitvoerder van Hoofdaannemer.  Aangezien de uitvoerder van Hoofdaannemer de mogelijkheid heeft om productiebonnen op voorschotbasis af te tekenen althans zonder exacte controle op maten en aantallen, levert de verstrekking of de aftekening van een productiebon jegens Hoofdaannemer geen bewijs op dat de op deze bon voorkomende hoeveelheden ook als daadwerkelijk reeds geleverd c.q. geproduceerd worden beschouwd.  De getekende bon houdt nimmer (goed)keuring van de kwaliteit van het geleverde en/of geproduceerde in; ook betaling op een factuur geldt nimmer als blijk van zodanige goedkeuring. Zonder afgetekende bon en manurenlijst en eventueel verdere gegevens als bedoeld in artikel 2 lid 5 en artikel 8 lid 1 dezer voorwaarden, zal Hoofdaannemer niet tot betaling van enige factuur behoeven over te gaan. 

7.4 Met inachtneming van het hiervoor bepaalde zal Hoofdaannemer uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur en goedkeuring hiervan het verschuldigde bedrag betalen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Er dient voor ieder werk afzonderlijk te worden gefactureerd.  Hoofdaannemer is bevoegd betaling te doen geschieden middels verrekening, ook met eventuele vorderingen van Hoofdaannemer op de opdrachtnemer uit hoofde van een ander werk of project dan wel uit welke andere oorzaak ook voortvloeiende. Eveneens is Hoofdaannemer bevoegd tot verrekening waar het betreft toekomstige vorderingen op de opdrachtnemer dan wel met vorderingen of toekomstige vorderingen welke Hoofdaannemer op de aan de opdrachtnemer gelieerde vennootschappen c.q. ondernemingen heeft.  

7.5 Hoofdaannemer heeft steeds het recht om van de opdrachtnemer genoegzame zekerheidsstelling te verlangen voor de correcte en complete (tijdige) nakoming van al zijn verplichtingen jegens Hoofdaannemer. Van Hoofdaannemer kan nimmer méér zekerheidsstelling worden verlangd dan in het individuele contract met de opdrachtnemer specifiek is overeengekomen. 

7.6 Hoofdaannemer is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzigingen in het werk of de voorwaarden van uitvoering te brengen; opdrachtnemer zal aan opdrachten tot zodanige wijzigingen gevolg geven ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd. Hoofdaannemer is slechts gehouden meer- of minderwerk te  erkennen en tot betaling of verrekening daarvan over te gaan indien daaraan een schriftelijke opdracht, op basis van een tijdig vooraf door de opdrachtnemer gedane prijsopgave, als meerwerk ten grondslag ligt.  

7.7 De opdrachtnemer is verplicht binnen twee weken na beëindiging van zijn werkzaamheden c.q. na oplevering zijn rekening terzake het hem eventueel nog toekomende bedrag bij Hoofdaannemer in te dienen. Hoofdaannemer is niet gehouden tot het betalen van enige rekening die de opdrachtnemer na genoemde termijn heeft ingediend tenzij bijzondere en niet aan opdrachtnemer toerekenbare, aan Hoofdaannemer tevoren – uiterlijk vóór het verstrijken van bedoelde termijn van 2 weken – schriftelijk kenbaar gemaakte omstandigheden zich daartegen verzetten. Daarnaast en in ieder geval vervalt ieder vorderingsrecht van de opdrachtnemer uiterlijk 6 maanden nadat de werkzaamheden van de opdrachtnemer zijn beëindigd.  

7.8 De opdrachtnemer staat er jegens Hoofdaannemer voor in dat door hem alle derden die terzake van het werk een vordering op de opdrachtnemer hebben als eersten uit de door Hoofdaannemer te verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is Hoofdaannemer gerechtigd zich daarvan te overtuigen alvorens verdere betalingen aan de opdrachtnemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op de opdrachtnemer rustende verplichtingen is Hoofdaannemer voorts gerechtigd de vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens de opdrachtnemer te voldoen en deze betalingen met de opdrachtnemer te verrekenen, waarvan Hoofdaannemer de opdrachtnemer schriftelijk in kennis zal stellen. 

7.9 Betaling van enige factuur laat onverlet het bepaalde in art. 4 leden 2 t/m 5, en ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid waartoe hij gehouden is ingevolge de overeenkomst en de wet. 

7.10 In afwijking van het bepaalde in de artt. 6:119a en 6:120 BW wordt (eventueel) door Hoofdaannemer verschuldigde rente berekend naar een rentevoet van 3% per jaar. 

  

Artikel 8. Belastingen, premies, C.A.O 

8.1 De factuur van de opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval duidelijk de volgende gegevens te vermelden: 

 - het inkoop-opdrachtnummer van Hoofdaannemer dat op het werk betrekking heeft en/of het opdrachtnummer van het opdrachtformulier; 

 - het projectnummer van Hoofdaannemer 

 - het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; 

 - het tijdvak

- de omvang van de loonsom (t.b.v. loonbelasting, premieheffing en andere verplichte werkgeversinhoudingen) welke is opgenomen in het gefactureerde bedrag; 

 - het percentage van de bedoelde loonsom en het bedrag dat uit hoofde van loonbelasting, premieheffing en andere verplichte werkgeversinhoudingen op  de G-rekening moet worden overgemaakt; 

 - naam, adres en woonplaats van hem zelf; 

 - een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting. 

 

8.2 Hoofdaannemer heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer dan wel diens sub-opdrachtnemers terzake van het werk verschuldigde – dan wel in de toekomst verschuldigd te worden - premies sociale verzekering, loonbelasting en andere heffingen waarvoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Ingeval Hoofdaannemer van dit recht gebruik maakt is de opdrachtnemer verplicht de nadere regelen ter zake het voeren van een administratie en verdere voorschriften voor de vaststelling van loonbelasting en premieheffing stipt na te komen. 

8.3 Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is Hoofdaannemer te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringen, loonbelasting en andere heffingen van de opdrachtnemer in te houden en namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken Belastingdienst te voldoen. 

8.4 In gevallen als in art. 8 lid 2 en lid 3 bedoeld is Hoofdaannemer door betaling hiervan jegens de opdrachtnemer gekweten voor zover het deze bedragen betreft. 

8.5 Indien Hoofdaannemer na aansprakelijkstelling voor door de opdrachtnemer of diens sub-opdrachtnemers niet betaalde belastingen en/of premies, deze belastingen en premies voldoet, heeft Hoofdaannemer - buiten de situatie als in voorgaande leden bedoeld - ten belope van het gehele door haar voldane bedrag verhaal op de opdrachtnemer. De vordering van Hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling zomede met alle kosten van juridische bijstand en rechtsmaatregelen.  

8.6 Hoofdaannemer is bevoegd - doch niet verplicht - om rechtstreekse betalingen terzake loon- en andere verplichtingen zijdens de opdrachtnemer aan diens personeel te verrichten. Door zodanige betaling door Hoofdaannemer aan de werknemers van de opdrachtnemer heeft Hoofdaannemer op de opdrachtnemer verhaal ten belope van hetgeen door Hoofdaannemer te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling, zulks met recht op verrekening. 

8.7 Indien Hoofdaannemer door de Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld – dan wel aansprakelijkstelling redelijkerwijs te verwachten valt - voor door de opdrachtnemer niet betaalde belastingen of premies, is Hoofdaannemer bevoegd om die belastingen en premies van het aan de opdrachtnemer verschuldigde in te houden en rechtstreeks aan de Belastingdienst te betalen dan wel op andere wijze met de opdrachtnemer te verrekenen en/of op hem te verhalen. Ook ingeval van overheidswege - waaronder, maar niet beperkt tot: de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) en (andere) opsporingsdiensten - andere sancties, heffingen, boetes etc. onder welke benaming ook bijvoorbeeld krachtens de WAV, de WAS en de Wml maar niet tot deze regelingen beperkt, aan Hoofdaannemer - al dan niet via de principaal van Hoofdaannemer dan wel van hoger uit de keten - worden opgelegd/doorgelegd c.q. te verwachten zijn in verband met door de opdrachtnemer c.q. diens onderaannemers ingeleende of anderszins tewerkgestelde personen, is de Hoofdaannemer tot zodanige inhouding en verrekening dan wel andere verhaalswijze jegens de onderaannemer bevoegd.   De vordering van Hoofdaannemer wordt vermeerderd met de wettelijke rente volgens BW  6:119a en 6:120 vanaf het tijdstip van betaling zomede met alle kosten van juridische bijstand en rechtsmaatregelen. 

8.8 Het in art. 8 lid 7 bepaalde is ook en integraal van toepassing ten aanzien van heffingen, boetes en andere bedragen zoals in artikel 8 lid 7 bedoeld waarvoor de principaal van Hoofdaannemer wordt aangesproken. Hoofdaannemer is bevoegd ook deze - op gelijke wijze als in artikel 8 lid 7 bepaald - op de opdrachtnemer te verhalen. 

8.9 De Hoofdaannemer is bevoegd om, zodra zij kennis krijgt van mogelijke aanspraken als bedoeld in de voorgaande leden art. 8.2 t/m 8.8 zodanige aanspraken op voorhand naar redelijkheid in te schatten, eventuele betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer op te schorten en/of bij voorbaat – vóór definitieve vaststelling  – op basis van het begrote bedrag t.b.v. bedoelde dienst(en) te reserveren en zodanige begrote/gereserveerde bedragen te verrekenen met aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen.     

8.10 De opdrachtnemer dient de overeenkomst met zijn bank in het kader van de g-rekening (g-rekeningovereenkomst) te overleggen ter verificatie van het g-rekeningnummer.  

 

Artikel 9. Verbod op verpanding e.d. 

9.1 Het is de opdrachtnemer niet mogelijk zijn uit de overeenkomst jegens de Hoofdaannemer voortvloeiende vorderingen zonder toestemming van de Hoofdaannemer aan een derde te verpanden of onder welke titel dan ook over te dragen of daarop beperkte rechten te vestigen. De opdrachtnemer is daartoe niet bevoegd. Ook komt de opdrachtnemer geen retentierecht toe; artikel BW 3:290 en de daarin opgenomen bevoegdheid wordt voor de opdrachtnemer uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 10. Ontbinding 

10.1 Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te harer keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is indien: 

- a. de opdrachtnemer de leverings/uitvoeringstermijn volgens de werkplanning/tijdschema van de bouw overschrijdt of indien reeds voor het verstrijken van die termijn hoogst aannemelijk is dat deze termijn in ieder geval overschreden zal worden; 

- b. door of vanwege de opdrachtnemer, diens vertegenwoordigers of onder hem ressorterend personeel, enige gift of belofte in welke vorm ook zal zijn gedaan of  aangeboden aan personeel ressorterende onder Hoofdaannemer of onder de principaal van Hoofdaannemer; 

- c. de geleverde materialen dan wel het uitgevoerde werk niet aan de overeengekomen voorwaarden beantwoorden; 

- d. faillissement van de opdrachtnemer is aangevraagd of deze een aanvraag tot surséance van betaling indient;   

- e. de opdrachtnemer zijn bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst met Hoofdaannemer geen nadeel daarvan ondervindt en de eventueel door Hoofdaannemer verlangde zekerheid wordt gesteld; 

- f. de principaal van Hoofdaannemer zijn opdracht aan Hoofdaannemer (in verband waarmee Hoofdaannemer aan de opdrachtnemer de betreffende opdracht juist heeft verleend) mocht intrekken, dan wel de principaal van de Hoofdaannemer in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren dan wel feitelijk geen betalingen meer verricht, alsmede bij zodanige wijziging van omstandigheden dat handhaving van de opdracht in redelijkheid niet van de principaal of van Hoofdaannemer kan worden gevergd; 

- g. opdrachtnemer ingebreke blijft met de nakoming van enige op hem rustende verplichting krachtens deze algemene voorwaarden dan wel krachtens bepalingen van de in art. 1.4 dezer voorwaarden genoemde stukken. 

In de gevallen bedoeld sub a t/m e alsmede sub g is de opdrachtnemer jegens 

Hoofdaannemer schadeplichtig terzake alle daaruit voortvloeiende schade. In de gevallen bedoeld hierboven sub d en e is de Hoofdaannemer daarenboven bevoegd om een bedrag ter grootte van 10% van de opdrachtsom van de lopende werken - daaronder begrepen die waarvan de onderhoudstermijn jegens de principaal nog niet is verstreken – in te houden dan wel terstond van opdrachtnemer op te eisen ten titel van onvoorwaardelijke verbeurdverklaring aan de Hoofdaannemer in mindering op de oorspronkelijke opdrachtsommen. 

10.2 In het geval, hiervoor in art. 10 lid 1 sub f vermeld, zal Hoofdaannemer aan de opdrachtnemer slechts schadevergoeding verschuldigd zijn indien en voor zover Hoofdaannemer zelf van haar principaal schadevergoeding zal hebben kunnen verkrijgen. Overigens zal Hoofdaannemer nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade of winstderving, met name ook niet als bedoeld in art. 7:764 B.W. dan wel bedoeld in soortgelijke regelingen, bijv. § 14 lid 10 UAV 1989.  

10.3 In de gevallen hiervoor bedoeld in art. 10 lid 1 onder a, b, c, d, e en g, zal Hoofdaannemer bevoegd zijn om voor de voltooiing van de opdracht gebruik te maken of te doen maken van de op het werk aanwezige door de opdrachtnemer aangevoerde materialen, bouwstoffen en hulpmaterialen. 

10.4 In de gevallen hiervoor bedoeld in art. 10 lid 1 onder a, b, c, d, e en g zal Hoofdaannemer voorts bevoegd zijn om eventuele andere met opdrachtnemer lopende overeenkomsten direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden onder toepassing van hetgeen overigens in dit artikel 10 is bepaald. 

10.5 Alle schade of nadeel onder welke benaming ook voor Hoofdaannemer uit de toepassing van dit artikel voortvloeiend kan zij ten laste brengen van opdrachtnemer en met eventueel door haar verschuldigde bedragen verrekenen; daartoe is Hoofdaannemer óók gerechtigd indien zij van de in art. 10 lid 1 bedoelde bevoegdheid tot ontbinding geen gebruik maakt. Desbetreffende schadevorderingen op de opdrachtnemer zijn – eventueel na in redelijkheid op voorschotbasis met voldoende marge t.g.v. Hoofdaannemer te zijn begroot door Hoofdaannemer – onmiddellijk opeisbaar. 

10.6 Het is de opdrachtnemer niet toegestaan de overeenkomst met Hoofdaannemer te beëindigen op welke wijze of grond dan ook, bijvoorbeeld – maar daartoe niet beperkt - door ontbinding in te roepen (ook als dit is wegens een tekortkoming zijdens Hoofdaannemer) hetzij door opzegging hetzij beëindiging o.g.v. wilsgebreken en/of het inroepen van vernietiging dan wel een beroep te doen op nietigheid, zonder uitdrukkelijke schriftelijk instemming vooraf van de zijde van Hoofdaannemer. Indien opdrachtnemer niettemin zich op zodanig standpunt stelt dat de overeenkomst op een van vorenstaande gronden is beëindigd c.q. niet (meer) zou bestaan zonder betreffende toestemming van Hoofdaannemer dan is de opdrachtnemer aan Hoofdaannemer een boete verschuldigd van 20% van het bedrag van de vastgelegde aanneemsom tussen partijen onverlet het recht van Hoofdaannemer om – eventueel – daarnaast nakoming en/of vergoeding van door haar geleden schade te eisen. 

Artikel 11. Verzekering, vrijwaring 

11.1 De opdrachtnemer zal alle leveringen en werkzaamheden genoegzaam en tot het moment bedoeld in artikel 4 lid 5 en in aansluiting daarop gedurende de onderhoudstermijn volgens het bestek en/of de hoofdaannemingsovereenkomst van Hoofdaannemer met haar principaal verzekeren tegen alle schaden die zich hieraan mochten voordoen dan wel daaruit mochten voortvloeien zowel voor het werk als jegens derden (constructie all risk en aansprakelijkheidsverzekering). De opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van Hoofdaannemer een afschrift van de betreffende polis en desgewenst betalingsbewijs aan Hoofdaannemer ter beschikking te stellen. Het risico voor aansprakelijkheid van opdrachtnemer dient gedekt te zijn tot minimaal € 2.500.000,--. Op de polis mag geen beperking of uitsluiting staan opgenomen en geen regres - met name ook geen brandregres -  zijn toegestaan. Indien opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt is Hoofdaannemer gerechtigd bedoelde verzekering af te sluiten voor rekening van opdrachtnemer. Schade ten gevolge van diefstal, vermissing of beschadiging van materialen of materieel, dan wel betreffende eigendommen van werknemers of andere hulppersonen van opdrachtnemer, dient door opdrachtnemer zelf te worden gedragen en kan nimmer ten laste van Hoofdaannemer worden gebracht. 

11.2 De opdrachtnemer draagt zorg dat: 

- de door hem gebruikte machines en materieel zijn verzekerd overeenkomstig de eis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; - op de W.A.M.-polis geen uitsluitingen voorkomen met betrekking tot schade aan onder- en bovengrondse kabels en leidingen inclusief gevolgschade; 

- Hoofdaannemer als hoofdaannemer alsmede ook de opdrachtgever als verzekerde partijen op deze polis worden aangemerkt. 

Desbetreffende stukken dienen op eerste verzoek aan Hoofdaannemer te worden overhandigd. 

11.3 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een verzekering die zijn  wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade die bij of in verband met de  uitvoering van het werk mocht ontstaan.  Hoofdaannemer heeft aanspraak op vergoeding door opdrachtnemer van alle schade, van welke aard ook, met inbegrip van bedrijfsschade, die het gevolg is van gebreken in dan wel risico's ontstaan door de door opdrachtnemer geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden, van fouten gemaakt door c.q. risico's ontstaan door werknemers of andere hulppersonen van opdrachtnemer, of enige andere tekortkoming of risico die/dat aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. 

11.4 De opdrachtnemer vrijwaart Hoofdaannemer voor alle gevolgen en schadevorderingen door  derden tegen Hoofdaannemer ingesteld, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband  houden met gedragingen en werkzaamheden van de opdrachtnemer of van degenen voor  wie dan wel het materieel voor hetwelk hij verantwoordelijk is. Deze vrijwaring omvat mede alle kosten van advies en juridische bijstand. 

11.5 Ingeval in afwijking van het gestelde in art. 11 lid 1 in enig geval uitdrukkelijk mocht zijn overeengekomen dat enige verzekering door Hoofdaannemer zal worden afgesloten, dan wel in alle overige gevallen is Hoofdaannemer nimmer aansprakelijk voor méér dan hetgeen door de betreffende assuradeur feitelijk zal worden uitgekeerd ter dekking van de door opdrachtnemer geleden schade. Overige c.q. meerdere schade blijft voor rekening van opdrachtnemer. 

11.6 Terzake de levering van materialen door opdrachtnemer en zijn daarvoor bestaande productaansprakelijkheid is de opdrachtnemer verplicht om op eerste verzoek van Hoofdaannemer alle benodigde informatie te verstrekken omtrent de herkomst en de producent. Opdrachtnemer vrijwaart, met inbegrip van alle kosten van advies en juridische bijstand, Hoofdaannemer voor iedere aanspraak krachtens productaansprakelijkheid in de breedste zin. 

11.7 Het in dit artikel 11 leden 1 tot en met 6 bepaalde is van toepassing met terzijdestelling van al hetgeen hieromtrent in het bestek of anderszins door de Hoofdaannemer met de principaal van het werk is overeengekomen. 

 

Artikel 12. Toestemming principaal 

12.1 De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden: 

- het werk waarvoor Hoofdaannemer aan de principaal een aanbod heeft gedaan, is conform dat aanbod aan Hoofdaannemer opgedragen, en 

 - de principaal heeft aan Hoofdaannemer bevestigd goedkeuring te verlenen aan de inschakeling van de opdrachtnemer door Hoofdaannemer. 

  

Artikel 13. Geschillen 

13.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de opdracht of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Hoofdaannemer en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie maanden voor de dag van de door aan de principaal voor het hoofdwerk gedane prijsopgave luidden. 

13.2 Evenwel heeft Hoofdaannemer het recht om de vorenstaande bepaling van artikel 13 lid 1 buiten toepassing te verklaren en eventuele geschillen met de opdrachtnemer ter beslechting voor te leggen aan de gewone Burgerlijke Rechter ingeval dit - om Hoofdaannemer moverende redenen bijvoorbeeld wegens samenhang met geschillen zijdens andere bij het bouwproces betrokken partijen die onder de competentie van de Burgerlijke Rechter vallen - Hoofdaannemer geraden voorkomt. Ook het moment van deze keuze zal door Hoofdaannemer worden bepaald aan de hand van alle overige voor haar relevante (redelijke) factoren en afwegingen. 

13.3 Indien geschillen mochten ontstaan is de opdrachtnemer, ongeacht de oorzaak van het geschil, niet gerechtigd om de voldoening aan de lopende overeenkomsten op te schorten of te wijzigen.  

13.4 In geval van niet-volledige en/of niet-tijdige nakoming door opdrachtnemer van zijn verplichtingen komen alle in verband daarmee aan de zijde van Hoofdaannemer gemaakte kosten zoals kosten van door derden opgemaakte c.q. op te maken rapportages, proceskosten en overige kosten van rechtskundige bijstand, derhalve zowel in als buiten rechte door Hoofdaannemer gemaakt of nog te maken, ten laste van de opdrachtnemer.  

13.5 Nederlands Recht is van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte
van Raedts